kala-tamin مقایسه سطح عزت نفس و شدت افسردگی بین معلولین جسمی - حرکتی شاغل و معلولین جسمی - حرکتی بیکار


مقایسه سطح عزت نفس و شدت افسردگی بین معلولین جسمی - حرکتی شاغل و معلولین جسمی - حرکتی بیکار
پژوهش حاضر سطح عزت نفس و شدت افسردگی در معلولین جسمی - حرکتی شاغل و بیکار را مورد بررسی برنامه داد.


مددکاری اجتماعی در ایران و چند کشور جهان
کل آزمودنیها 75 مرد بودند که 36 نفر از اونها در گروه بیکار (میانگین سنی 25/64 سال و میانگین تحصیلات 10/30 کلاس) و 39 نفر دیگر در گروه شاغل (میانگین سنی 27/44 سال و میانگین تحصیلات 10/51 کلاس) برنامه داشتند.


عوامل مرتبط با طلاق در بین زنان کارگر در کارخانجات کفش ملی
در این پژوهش فرض شده بود که سطح عزت نفس در گروه معلولین جسمی - حرکتی شاغل بالاتر از گروه شاغل هست .


بررسی عوامل بازدارنده در تشکیل خانواده (ازدواج)در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی
آزمودنیها پرسشنامه عزت نفس آیزنک و پرسشنامه افسردگی بک را کامل نمودند.


گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
در پژوهش حاضر روش توصیفی مورد هستفاده برنامه گرفت و برای مقایسه اندازه‌های عزت نفس و افسردگی دو گروه شاغل و بیکار، آزمون t برای مقایسه تفاوت بین میانگینهای مستقل بکار برده شد.


هنجار یابی آزمون سنجش جنبه های مختلف برن رویتر
مشخص شد که هر دو فرضیه با 95 % اطمینان تایید شدند و توصیه شد که از فراهم کردن شغل می‌توان برای بالا بردن سطح عزت نفس ، جلوگیری از شدت افسردگی و درمان افسردگی افراد بیکار هستفاده کرد.


بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی مادر بر اختلالات رفتاری کودکان پسر پایه‌های سوم تا پنجم مدارس


بررسی رابطه حمایت اجتماعی، منبع کنترل و عزت نفس با روش‌های مقابله‌ای در شاگردان دوره متوسطه استان آذربایجان شرقی


55 out of 100 based on 50 user ratings 75 reviews