kala-tamin تهیه یک نرم‌افزار جهت بررسی هارمونیکی سیستمهای قدرت در حالت متقارن و نامتقارن


تهیه یک نرم‌افزار جهت بررسی هارمونیکی سیستمهای قدرت در حالت متقارن و نامتقارن
هدف از اونالیز هارمونیکی سیستم‌های قدرت ، محاسبه مولفه‌های هارمونیکی ولتاژها و جریانها در تمام شبکه می‌باشد.


افزایش دقت زمان سنجی گیرنده های ارزان قیمت ‏‎GPS‎‏
اونالیز هارمونیکی برای بررسی اثرات مخرب هارمونیکها و دوری از مشکلات ایجاد شده بوسیله اونها می‌باشد.


‏‎A 10-Bit 50-MS/s Parallel Successive-Approximation Analog-to-Digital Converter‎‏
با توجه به روشهای مختلف برای این منظور، در این تحقیق روش تزریق مستقیم در نظر گرفته شده هست که شبکه خطی فرض شده و هر هارمونیک بطور مجزا مورد بررسی برنامه می‌گیرد.


تخمین و جبران سازی فرکانس داپلر در ایستگاههای زمینی ماهواره های ‏‎LEO‎‏
همچنین بارهای غیرخطی (هارمونیک‌زای) شبکه بصورت منابع جریان تزریقی در فرکانسهای هارمونیکی در نظر گرفته می‌شوند.


کاهش احتمال خطا در سیستمهای طیف گسترده ‏‎DS/CDMA‎‏ در حضور محو شدگی
در اونالیز هارمونیکی باید مدلهای هارمونیکی مناسبی برای عناصر سیستم قدرت در نظر گرفته شود تا دقت کافی وجود داشته باشد.


ارزیابی کیفیت خدمات انتقال صوت روی اینترنت
در این تحقیق اونالیز هارمونیکی تک فاز برای حالات متقارن و اونالیز هارمونیکی سه فاز برای حالات نامتقارن بررسی و انجام شده هست .


طراحی و آنالیز بعضی انواع فیبرهای نوری و ارائه نرم افزار بهینه سازی نوعی خاص از آنها
همچنین پخش بار سه فاز در فرکانس اصلی به دلیل مورد احتیاج بودن نتایج اون برای انجام اونالیز هارمونیکی سه فاز بررسی و انجام شده هست .


طراحی و شبیه سازی فرستنده سیگنال ‏‎ECG‎‏ در محیط سلولار
از اونجائی که اندازه‌گیری فیزیکی سیگنالهای هارمونیکی در تمام نقاط شبکه امکان‌پذیر نیست ، لذا انجام اونالیز هارمونیکی با هستفاده از جریانهای هارمونیکی اندازه‌گیری شده در نقاط ممکن و یا با هستفاده از مشخصه بارهای غیرخطی بسیار مهم می‌باشد.


طراحی و شبیه سازی یک کمک - پردازنده شبکه عصبی
از دیگر ویژگیهای اونالیز هارمونیکی، مشخص کردن افزایش تلفات در مسیرهای مختلف شبکه ، میزان اعوجاج ولتاژ در نقاط مختلف و همچنین جواب فرکانسی نقاط جهت نصب خازنهای تصحیح ضریب توان و جلوگیری از رزونانس اونها می‌باشد.
52 out of 100 based on 37 user ratings 1212 reviews