kala-tamin بررسی اثر PGE2 به دو روش شیاف واژینال و آمپول در دفع جنین مرده (IUFD) در سن 14-28 هفته در زایشگاه قدسن زاهدان در سالهای 1375-76


بررسی اثر PGE2 به دو روش شیاف واژینال و آمپول در دفع جنین مرده (IUFD) در سن 14-28 هفته در زایشگاه قدسن زاهدان در سالهای 1375-76
IUFD: به مرگ جنین پس از هفته بیستم حاملگی ولی قبل از آغاز زایمان اطلاق میشود این عارضه در حدود 1 % حاملگیها رخ می‌دهد.


اندازه گیری ‏‎HbA2‎‏ به روش ‏‎HPLC‎‏ (کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ) و مقایسه آن با سایر روش ها
روشهای انجام سقط جنین-پروستاگلاندینها را امروزه بطور وسیع برای ختم حاملگی بویژه در سه ماهه دوم بکار میبرند.


بررسی جهش در اگزون های پنج و هشت ژن ‏‎P53‎‏ در مبتلایان سرطان پستان بدون پیشینه فامیلی با روش غیررادیواکتیو ‏‎PCR-SSCP‎‏
ترکیباتی که بطور معمول مورد هستفاده برنامه میگیرند عبارتند از PGE2, PGF2A برخی از انولگهای اون.


بررسی بروز آنتی ژن ‏‎(CD95)Fas‎‏ بر روی سلولهای لوکمیک انسانی و ارزیابی پدیده آپوپتوزیس در نمونه های+ Fas ‏و ‏‎Fas-‎‏ با متد فلوسایتومتری
در این تحقیق در زایشگاه قدس زاهدان پس از تایید مرگ جنین با سونوگرافی و تعیین سن حاملگی و با توجه به تعداد زایمانهای مادر پس از معاینه عمومی و رد کنتر اندیکاسیونهای هستفاده از پروستاگلاندین از شیاف واژینال و آمپول PGE2 در 50 بیمار مبتلا به UFD هستفاده شده و نتایج حاصل نشان میدهد که میزان پاسخ‌دهی به پروستاگلادین 66 % بوده و وقت پاسخ‌گویی از 1 ساعت و 15 دقیقه تا 17 ساعت در گروه دریافت نماينده آمپول و از 4 ساعت تا 18/5 ساعت در گروه دریافت‌نماينده شیاف متغیر بوده هست .


بررسی مقایسه ای عملکرد حافظه کلامی ، غیرکلامی ، درنگیده و سطح کلی حافظه در بیماران مالتیپل اسکلروزیس و افراد طبیعی
میزان عدم پاسخگویی در گروه دریافت‌نماينده آمپول 24 % و میزان عدم پاسخگویی در گروه دریافت‌نماينده شیاف 44 % بود و تمام موارد احتیاج به کورتاژ یا کوراژ داشت .


ارزیابی مقایسه ایا گشتاورهای برآیند مفاصل اندام تحتانی افراد دچار قطع بالای زانو و افراد سالم


بررسی مقایسه ای پنج آزمون عملکردی اندام تحتانی در بیماران با پارگی لیگامان متقاطع قدامی و افراد سالم


54 out of 100 based on 29 user ratings 1154 reviews

بررسی و مقایسه توانایی حرکتی پسران عادی و عقب مانده ذهنی آموزش پذیر 9-11 ساله رفسنجان
بررسی میزان شناخت گروهی از پزشکان شهر تهران در خصوص توانبخشی کودکان مبتلا به فلج مغزی
بررسی مقایسه ای راستای حرکتی طبیعی استخوان کشکک و مراکز حرکتی مفصل کشککی - رانی در دو زنجیره حرکتی باز و بسته (درصفحه ساژینال) در 40 دانشجوی پس
بررسی مقایسه ای تاثیر تمرینات ثبات دهنده وتمرینات معمول بر شاخص های عملکردی بیماران زن 18 -40 ساله دارای اختلال وضعیت در ربع فوقانی
بررسی ارتباط بین ‏‎FEV1‎‏ با ‏‎Po2‎‏ ‎‏و ‏‎Pco2‎‏ خون شریانی در افراد برونشیت مزمن
بررسی تاثیر جریان مستقیم بر تحریک پذیری رفلکسی نورون های حرکتی در افراد سالم
بررسی تاثیر وضعیت های ساعد بر روی قدرت گریپ دست در دانشجویان انشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
بررسی زمانبندی و سطح فعالیت الکتریکی عضلات اطراف مفصل زانو در الگوهای حرکتی فعال و واکنشی در مردان سالم
Linux Kernel Module - Creating proc file - proc_root undeclared error
Linux - Programmatically write to a proc file
Linux Kernel - Integer to ASCII
spin_lock_irqsave vs spin_lock_irq
Kernel - Finding written block numbers
barriers in SMP linux kernel
Linux Kernel - Get last written memory block
Linux Kernel - programmatically retrieve block numbers as they are written to
Linux Kernel - Where in the kernel are blocks of data physically written to specific disk partitions?
Inode to device information
*