kala-tamin اکسیداسیون کاتالیتیکی هایدروکربنها بوسیله سیستم هایدروژن پراکسایدˆفتالوسیانین مس (II)/N,N-دای‌متیل فرمامید در 282+-درجه سانتیگراد در 24 ساعت

بررسی واکنشهای استالیزاسیون ترکیبات کربنیلی و سایلیلاسیون الکلها در حضور کاتالیزورهای ید و ‏‎DDQ‎‏ تحت شرایط خنثی
واکنش پاره ای کمپلکس های اورگانو پلاتین ‏‎II‎‏ با ید و آکلیل هالیدها
سنتز و مطالعه دینامیک ‏‎NMR‎‏ آتروپ ایزومری در هتروسیکل های نیتروژن دار جدید
طراحی و ساخت الکترود غشایی آنیون گزین برای یونهای تیوسیانات و یدید
تخمین مقادیر قطر سخت و نرم هیدروکربنها به روش نیمه تجربی
واکنش (کلرو کربونیل) فنیل کیتین با 2- مرکاپتوبنزیمید ازول و 3(5)- مرکاپتو-1، 2، 4-تری آزول
How do I insert the contents of a subselect in MS SQL Server?
What's the syntax for variables in an MSSQL stored procedure?
What is the scope of isolation in nested transactions in SQL Server?
SQL: How do I SELECT only the rows with a unique value on certain column?
Is it possible to see the CODE for sp_executesql? Is it TSQL?
How do I set a SQL Server script's timeout from within the script?
Is it possible to limit the maximum duration of queries in SQL Server 2000?
Creating Default columns in SQL 2008 using Policy management (DMF)
How to run a very large query (SQL Server and ColdFusion)
SQL Server Row Length

اکسیداسیون کاتالیتیکی هایدروکربنها بوسیله سیستم هایدروژن پراکسایدˆفتالوسیانین مس (II)/N,N-دای‌متیل فرمامید در 282+-درجه سانتیگراد در 24 ساعت
اکسیداسیون کاتالیتکی هیدروکربنها بوسیله سیستم هایدروژن پراکسایدا فتالوسیانین مس N/(2)و N دی‌متیل فرمامید در 28+-2 درجه سانتیگراد در 24H انجام شد.


استخراج، پیش تغلیظ و اندازه گیری آنیلین بعد از مشتق سازی با بیسموتات روی
نتایج این تحقیقات نشان داد که در حضور فاز هتروژن CUPC اپوکسیداسیون سیکلوهگزن 43/5 % تبدیل، با 97 % گزینش‌پذیری داشت .


تهیه کوئینازولینونها با استفاده از امواج مایکروویو و تهیه مشتق دی آزوته از 4-‏‎(3H)‎‏ کوئینا زولینون
در حالیکه در حضور فاز هموژن CUPC فقط 20/5 % تبدیل با 95/2 % گزینش‌پذیری بدست آمد، اثر حلال براکسیداسیون هیدروکربنها همچنین مورد بررسی برنامه گرفت و نتایج نشان داد که واکنشها در حلال DMF سریعتر و گزینش‌پذیرتر بودند نسبت به CH3 CN و CH2 CL2 حلال مناسبی نبود.


بررسی سینتیک و مکانیسم جانشینی یون برمید در کمپلکس ترانس - دی برموبیس (اتیلن دی آمین) کبالت پرکلرات به وسیله بازهای آلی در حلال دی متیل استامی
نتایج اپوکسیداسیون اولفینهای متنوع نشان داد که اکسیداسیون سیکلوهگزن و سیکلواکتن با فعالیت نسبتا بیشتر (تبدیل 43/5 %)و گزینش‌پذیری بالا (97 %) پیشرفت کرد.


استفاده از واکنشگر 1 - (2- پیریدیل آزو) - 2- نفتل ‏‎(PAN)‎‏ تثبیت شده بر روی آلومینای پوشیده شده با سدیم دو دسیل سولفات ‏‎(SDS)‎‏ به منظور پیش تغل
گزینش‌پذیری برای اکسیداسیون ایندن و هستایرن به ترتیب 79، 56 % بودند.


طراحی و ساخت الکترودهای غشائی یون گزین برای یونهای نیکل و سرب
هستایرن و سپس هستیلبن فعالیت نسبتا پائینی را نشان دادند (تبدیل 13 %) و فعالیت ترانس -استیلبن از بقیه اولفینها کمتر بود (تبدیل 3/5 %) اکسیداسیون چندین پیوند C-H اشباع بوسیله این سیستم کاتالیتکی اجرا شد.


سنتز استرهای فسفات با کاربرد در صنایع شوینده
نتایج نشان داد که پیوند C-H بنزیلک در اتیل بنزن فعالیت کمتری نسبت به پیوندهای C-H سیکلوآلکانی دارد و همچنین سیکلوهگزان از نظر اکسیداسیون فعالتر از سیکلواکتان می‌باشد.


استخراج مقادیر بسیار کم زیرکونیم و سرب از نمونه های مختلف با فاز جامد و اندازه گیری به روش اسپکتروفتومتری
تغییرات نسبت کتونˆالکل با پیشرفت واکنش در حلال DMF و CH3CN تعقیب شده مشاهده افزایش در نسبت کتونˆالکل در دوره‌های اکسیداسیون نشان می‌دهد که محصولات کتون بوسیله اکسیداسیون الکلها تشکیل می‌شوند تا از اکسیداسیون مستقیم هیدروکربنها.


پوشش دهی سطح شیشه توسط ترکیبات ارگانوسیلان به منظور کاهش تیرگی و خیس شدگی سطح79 out of 100 based on 49 user ratings 949 reviews

اکسایش 1، 4 - دی هیدروپیریدین ها، یورازول ها و بیس یورازول ها تحت شرایط ناهمگن و ملایم
بررسی سینتیک و مکانیسم واکنشهای کروم ‏‎III‎‏ با لیگاندهای یک دندانه ای در حلال مخلوط و بررسی سینتیک و مکانیسم جایگزینی ‏‎[COWH3)5 Br]+2‎‏ بوسیل
مطالعه انتقال بعضی یون ها از فصل مشترک مایع/مایع و بررسی رفتار الکتروشیمیایی آن
مطالعه رفتار الکتروشیمیایی تعدادی از ترکیبات آنتراکینونی جدید و برخی کاربردهای آنها در الکتروشیمی تجزیه ای
مطالعه تجمع یونی تترابوتیل آمونیم برمید در حلال خالص و مخلوط حلالها در ‏‎20C‎‏
میکرو استخراج با حلال از فضای فوقانی محلول استخراج و پیش تغلیظ یدید با فازهای جامد
SQL Server 2005: Deny Access to sp_prepexec
SQL Server reporting services
Data length in ntext column?
Database-wide equivalent of SET IDENTITY_INSERT OFF
How to persist a calculated GEOMETRY or GEOGRAPHY column
How long should SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON take?
How do I check if a column exists in SQL Server?
Way to preview (retroview) SQL queries of SQL Server Management Studio Express
Exporting reports - Quest's Spotlight on SQL Server
Are there conflicts between SQL Server 2005 and SQL Server 2008?
*