kala-tamin تغییر تیمین


تغییر تیمین
آیا فرق DNA و RNA در تغییر تیمین به یوراسین است؟
پاسخ :
فرق فقط در مورد اشاره شده نیست در DNA قند دزوكسی ریبوز داریم اما در RNA

خونی را
ریبوز داریم DNA دو رشته بوده اما RNA تك رشته میباشد

خونی را كشف


71 out of 100 based on 26 user ratings 151 reviews