kala-tamin تولید نانو ذرات کیتوسان انتخابی و بررسی امکان کاربرد آنها در پزشکی


تولید نانو ذرات کیتوسان انتخابی و بررسی امکان کاربرد آنها در پزشکی
پلیمر طبیعی کیتوسان به ویژه به حالت نانو ساختار در سالهای اخیر در حوزه داروسازی و زیست پزشکی به سبب ویژگی هایی مانند زیست سازگاری، زیست تجزیه پذیری و عدم ایجاد شرایط سمی توجه زیادی به خود جلب کرده هست.


مطالعه ویژگی های جذب الکترومغناطیس(EM) یک هگزافریت باریم نوع U آلاییده شده با Mnو Zn بصورت یک رنگ نانو
برای تولید نانوذرات کیتوسان روش های مختلفی از جمله ژل شدن یونی(لخته سازی) وجود دارد.


تحلیل فراوانی به روش ناپارامتری و کاربرد آن در تعیین بستر رودخانه (مطالعه موردی رودخانه تویسرکان)
دراین پژوهش کیتوسان با وزن مولکولی متوسط و کم و همچنین کیتوسان هستخراج شده از شفیره کرم ابریشم برای تولید نانوذرات کیتوسان هستفاده شد.


بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح متداول در ایران
برای بررسی مشخصه های کیتوسان مورد هستفاده اعم از شناسایی گروه های عاملی و اونالیز حرارتی به ترتیب از طیف سنج مادون قرمز(FTIR) و گرماسنج پویشی تفاضلی(DSC) هستفاده شد.


تحلیل اگزرژی-اقتصادی و بهینه سازی سیستم های سرمایشی و گرمایشی با مشارکت انرژی خورشیدی(مورد مطالعاتی: ساختمان جدید دانشکده مهندسی مکانیک)
وزن مولکولی کیتوسان هستفاده شده با هستفاده از روش ویسکومتری تعیین گردید.


بررسی سیلاب ناشی از شکست سد با روش حجم محدود به صورت دو بعدی
پارامتر های مطالعه شده در این روش برای تعیین مشخصه اندازه ذرات نانو ذرات کیتوسان شامل غلظت، pH محلول کیتوسان، نسبت وزنی کیتوسان به تری پلی فسفات، تاثیر تولید نانو ذرات در دمای مختلف، تاثیر وقت، تاثیر فرکانس های مختلف عملیات اولتراسونیک و کدورت سنجی نانوذرات کیتوسان بوده هست.


طراحی و شبیه سازی یک تقویت‌کننده کم‌نویز در باند Ku
توزیع اندازه ذرات و پایداری اونها با هستفاده از دستگاه تفرق نور دینامیک (DLS) و مورفولوژی نانو ذرات نیز با هستفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) بررسی شد.


تخمین بار در یک فیدر توزیع نمونه ( 20kV )
نتایج بدست آمده از این بررسی نشان می دهد تولید نانوذرات کیتوسان در محدوده خاصی از غلظت کیتوسان و تری پلی فسفات امکان پذیر هست و با هستفاده از روش کدورت سنجی نشان داده شد که در محدوده غلظت mg/ml 2-1 از کیتوسان و mg/mL1 از تری پلی فسفات، نانوذرات کیتوسان تولیدی پایداری بیشتری نسبت به سایر غلظت ها دارند.


بهبود نرخ بازشناسی گفتار در شرایط نویزی با استفاده از روش های غیرخطی تبدیل ویژگی
کیتوسان با غلظت mg/mL5/1 و نسبت وزنی 8/2 به تری پلی فسفات دارای اندازه ذرات کوچکتری نسبت به سایر غلظت ها و نسبت های وزنی می باشد.

pH مناسب برای تولید نانوذرات کیتوسان در محدوده 5-4 تعیین شد.

اختلاط مافوق صوت کیتوسان قبل از تولید نانوذرات و افزایش دما تا محدوده oC70-60 پارامتر های مهمی برای تولید نانوذرات با اندازه کمتر از nm100 وکاهش پلی دیسپرسیته می باشند.

نتایج نشان داد که با افزایش وزن مولکولی کیتوسان مورد هستفاده اندازه نانوذرات افزایش می یابد.

همچنین نانوذرات کیتوسان بیشتر از 6 ماه پایداری خود را حفظ می نمايند.
74 out of 100 based on 29 user ratings 754 reviews