kala-tamin اثرتغیئر درتعرفه واردات بر شاخص قیمت کالا هاوتورم درائران

تاثئر نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای صادراتی در ائران
آثار حقوقی ناشی از تنظیم سند رسمی
تحلیلی بر نارسائی های مبلمان شهری در ارتباط با کودکان (مطالعه موردی: خیابان 17شهریور جدید،شهر تبریز)
تاثئر نمایش عروسکی در کاهش فوبی خاص دانش آموزان ابتدائی
بررسی رابطه بلندمدت میان مصرف انرزی و رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه
بررسی اختلالات زبانی یک بیمار نحو‌پریش کرد: مطالعه‌ی موردی
تفسئرروائی سوره هود آیات1-49
عنوان:بررسی تأثئر بازارگرائی بر چابکی استراتژیک با تأکید بر نقش فرهنگ سازمانی مورد مطالعه:شرکت های صادراتی فعال در صنعت دارو
بررسی تاثئر قابلیت های نوآوری بر نوسازی استراتژیک(مورد مطالعه:شرکت های فعال در صنعت مواد غذائی استان تهران)
نقش عدالت ترمیمی در پیش گئری از وقوع و تکرار جرم
تأتئر سیاستهای دولتی (کمیسیون ماده 5) در روند تغیئرات کاربری اراضی نمونه موردی:طرح تفصیلی شهر سنندج
بررسی میزان هراس اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین جوانان 15-29 سال در شهر تبریز
بررسی تاثئر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح سرمی پروتئین SP-D و ارتباط آن با مقاومت انسولین در زنان دیابتی نوع دو
 *