kala-tamin اسلام چه عالمي وبا چه ويژگيهاي علمي و عملي ميخواهد؟


اسلام چه عالمي وبا چه ويژگيهاي علمي و عملي ميخواهد؟اسلام چه عالمي وبا چه ويژگيهاي علمي و عملي ميخواهد؟
1_

عالم و آخوند كسي است كه دشمن ظلم باشد و با جلادها ومستبدين روزگار بجنگد


شاهد اول:

علي عليه السلام : خداوند از عالم پيمان گرفته كه بر ظلم ظالم
وبر گرسنگي مظوم ساكت ننشينند
(اگر ظلمي ببيند ويا مطلومي را در گرسنگي ورنج واده ببيند وساكت باشد
او عالم = آخوند نخواهد بود)

نهج البلاغه52 (عبده)

شاهد دوم:

عالم خيانت كار در نظر امام جواد عليه السلام:
اگر نصيحتي را كتمان كنند واگر گمراهي را ديدند هدايت نكنند و
اگر مرده اي را ديدند وزنده نكنند( بيان ديگري از هدايت) خداوند در كتابش ميفرمايد:
خدا از علما ميثاق گرفت كه به خوبي امر كنند واز بدي نهي
وخوبيي را كه امر ميكنند انجام دهند وبدي را كه نهي ميكننند ترك كنند
و در راه تقوا ونيكي تعاون همكاري كنند و بدي وزشتي را همراهي نكنند

(كافي8/54)بین تفسیر شیعه و تفسیر سنی چه تفاوت‌هایی وجود دارد؟

1:

2_


آخوند , تنها وتنها كسي هست كه خود اهل عمل به اونچه امت را به اون فراميخواند باشد
شاهد اول:
از پيامبر اسلام نقل شده هست كه فرمود:
پناه ميبرم از علمي كه نفعي ندارد
بدان كه كوچكترين علمي صاحبش را ملزم ميكند كه تا آخرين لحظه اون را عمل كند(بحار2/32)

(نتيجه: اگر آخوندي به علمش عمل نكند او , آخوند (عالم ) نخواهد بود)

شاهد دوم:
علي عليه السلام: چيزي كه علم را از بين ميبرد عمل نكردن به اون علم هست(غرر الحكم136)

شاهد سوم:
علم بدون عمل موجب دوري از خدا ست
اگر علم كسي زياد شد در حالي كه او را زاهدتر نكرد او هر روز
از خدا دورتر ميشود (پيامبر گرامي اسلام بحار 2/37)

شاهد چهارم:
عالم بدون عمل بيشترين عذاب را دارد ( امام صادق عليه السلام بحار2/37)

شاهد پنجم:
عالم بدون عمل سفيه هست
امام صادق عليه السلام: علماء كساني هستند كه كه علمشان را رعايت كنند
وسفيهان كساني هستند كه فقط روايت ميكنند وامت را موعطه مينمايند
(عده الداعي67)

شاهد ششم:
عالم بلا عمل جاهل هست

پيامبراسلام چه عالمي وبا چه ايشانژگيهاي علمي و عملي ميخواهد؟: علم عمل را ندا ميدهد اگر جوابش داد ميماند و الا از او جدا ميشود
(بحار2/32)

شاهد هفتم:
امام صادقاسلام چه عالمي وبا چه ايشانژگيهاي علمي و عملي ميخواهد؟ :هر شخصي قولش همانند فعل وكردارش نباشد عالم
نيست
(كافي1/36)


مقالات

2:

3_

بيان خوب , رعايت ادب در فرمودگو، قدرت دفاع از حق


شاهد اول:
بيان خوب ستون علم هست
(بحار1/181)

شاهد دوم:
ما شخصي را عالم نميدانيم مگر وقتي كه خطا واشتباه در قولش نباشد

(امام باقر عليه السلام بحار 2/138)


تصاویر دیدنی و عبرت انگیز از آخر دنیا

3:

4_

نشر آگاهيهاي اجتماعي و روشن نمودن فكرها وانديشه ها
و مقابله ومبارزه با بدعتهاشاهد اول:
پيامبر گرامي اسلام : هنگامي كه بدعتها ظاهر شود بايد عالمان علمشان را
ظاهر كنند و اگر عالمي اينچنين نكرد لعنت خدا بر او خواهد بود
(كافي1/54)

شاهد دوم:
برتري عالم بر عابد بي نهايت هست چرا كه شيطان بدعت را
در ميان امت ميگذارد و هعالم اون را درك ميكند و جلايشان اون را ميگيرد.
در حالي كه عابد به اون بدعت رايشان مي آورد و
اصلا متوجه اون نيمشود و اون را نميشناسد

(روضه الواعظين 12)

شاهد سوم:

امام صادق عليه السلام :
پيامبر فرمودند حمايت از دين را در هر وقت اشخاص عادلي
بر عهده ميگيرند كه تاايشانل اهل باطل را از دين دور ميكنند
وتحريف غلو كنندگان و ادعاهاي باطل جاهلان را ميزدايند

(رجال كشي4)

شاهد چهارم:
امام صادق فرمودند: علمت را در ميان برادران ايماني خود منتشر كن.
( كافي 1/52)


ریا

4:

5_

ايجاد روح اميد در جامعه
وطرد ياس و نا اميدي


شاهد اول:
آيه شريفه87 سوره مباركه يوسف:
از رحمت الاهي مايوس نشايشاند تنها كسي كه كافر هست از اون رحمت مايوس هست

شاهد دوم:
آيه شريفه 128 سوره اعراف:
موسي به قومش فرمود: از خدا كمك بخواهيد و استقامت پيشه كنيد
خداوند به اونكس از بندگانش كه ميخواهد زمين را خواهد سپرد

فرمودند: قبل از اونكه تو بيايي وسپس اون اذيت شده ايم
فرمود: چه بسا خداوند دشمنتان را هلاك كند وشما را بر زمين خليفه خود برنامه دهيد و

منتظر هست كه شما چه ميكنيد

شاهد سوم:
آيه شريفه 56 سوره حجر:
كسي از رحمت خدا مايوس نميشود مگر گمراهان

شاهد چهارم:

علي عليه السلام:
آيا به شما بگايشانم چه كسي عالم وفقيه هست؟
كسي كه امت را از رحمت الاهي مايوس نكند و از ترس عذاب خدا دورشان نكند و

اميد به رحمت الاهي را در دلشان زنده بدارد واجازه گناه را در جامعه ندهد
(وسائل/830


فراخوان كنگره ي عظيم شيعه

5:

6_

مراعات حقوق ضعفاء ومحرومين هم از جهت مادي و هم از جهت معنايشان

شاهد اول:
امام حسين عليه السلام خطاب به علمايي كه عامل نبودند:
حق ضعيفان را ضايع نموديد ضعفا ومحتاجين را در دست ظالمين نهاديد
در هر بلادي خطيبي هست كه از راه راست دوري ميكند
...


خانه ات هست که مهمان گردد؟
بعضي جبار و زورگو وبعضي بر ضعيفان بد برخورد
تحف العقول 172

شاهد دوم:

امت در نزد تو در دادن علمت به اونها مساايشان باشند كه خدا فرمود:
لا تصعر خدك للناس

امام صادق عليه السلام كافي 1/41

شاهد سوم:
از وصيتهاي پيامبر در اواخر عمر شريفشان
كسي كه به سايشان قومي براي تبليغ برود و اونها از او راضي باشند ودر قراءت ودر ركوع وسجود و
نشست وبرخواست به اونها راهنمايي كند همانند اجر اونها را برده ودر غير اين صورت نماز خودش هم قبول نيست
ونزد خدا همانند پيشواي جائر وظالمي هست كه تعدي وطلم ميكند

ثواب الاعمال 338

شاهد پنجم:
امام صادق عليه السلام
بعضي از علما ترجيح ميدهند علمشان را در نزد ثروتمندان و بزرگان بگايشانند و
به مسكينان وبيچارگان كاري ندارند اونها در بدترين عذاب الاهي
خواهند بود
روضه الواعظين 7


پیاده تا کربلا

6:

البته نافرموده نماند كه منظور نايشانسنده از "علم" و "عالم" در اين نوشته هاي بالايي
فقه و شرعيات ديني ...


توبه نصوح ..
ميباشند
ولي امروزه ديگر اين ها تنها زمينه ي دانش و داتشمندي نيستند.


دانش (علم) هاي بشري امروزه سد ها شاخه دارند و دانش ديني تنها
يكي از اونهاست.


پس اين فرموده ها در باره ي دانشمندان (علما ) وقت ها ديگر مصداق ندارند.
چگونه ميتواند فرمود كه يك دانشمند فيزيك يا شيمي ...

بايد بفرموده ي
خود عمل بكند و گرنه عالم (دانشمند) نيست.


7:

سوال خوبي هست!
1) ببينيد فهم كلماتي را كه شارع بكار ميبرد با انسانهاست واين انسان هست كه با توجه به عرف عام يا خاص خود ، كلمه اي را كه شارع ايجاد كرده ميفهمد..

اگر شارع فرمود عالم ؛ هدف از اين عالم ، هر عالمي هست كه عرف ميفهمد نه اينكه شارع قصد ايجاد يك معناي جديدي در ميان عرف را داشته باشد بله مگر اينكه خود او بگايشاند منظور من از عالم ، علم خاصي هست..

در نتيجه اگر پايه ا در وقتي علمي وجود نداشت ، كلمه عالم بي معنا خواهد بود واگر هم در وقتي علوم گسترده بود ، باز هم كلمه علم بر همه صدق ميكند...
2) بكار بردن كلمه علم وعالم بر عالم خاص موجب اين نخواهد شد كه اين كلمه در علم ديگري بكار نرود..

فرض كنيم اگر شارع فرموده : عالم كسي هست كه به علم خود عمل كند و منظور او از اين علم ، علم دين بود..نتيجه كلام او اين خواهد بود كه كسي كه به علم خود عمل نكند ، عالم به دين نخواهد بود نه اينكه هيچ عالمي نخواهد بود(دقت كنيد!)

8:

7_
رعايت حقوق از كار افتادگان وزمين گير شده ها


امام حسين عليه السلام خطاب به علما ي بي عمل :
شما را به خاطر خدا اكرام ميكنند
چون ميبينيد پيمانهاي الاهي شكسته ميشود جزع وفزع نمي كنيد در
حالي كه شما به خاطر بد گايشاني از پدرانتان جزع وفزع ميكنيد
زمينگير شده ها و به كور ها وبه لالها رحم نميشوند
در حد خودتان به اونها كمك نميكنيد وبه كسي كه قصد عملي
براي اونها دارد ياري نميرسانيد.
اينها چيزهايي هست كه خداوند به اون امر فرموده در حالي كه
شما عمل نميكنيد واز اون غافليد
شما بيشترين مصيبت را بر امت وارد ميكنيد اگر بفهميد
تحف العقول 172

9:

8_

آگاهي از وقت وخصوصيات جامعه جهانيي كه در اون زندگي ميكنيد

امام صادق عليه السلام:
شخصي كه به وقت خود وخصوصيات اون آگاه هست پريشانيهاي(1) روزگار بر او هجوم نميآورد
((1)در روايت آمده " لوابس" هر چه گشتم ترجمه خوبي براي اون پيدا نكرم به نظرم آمد اين ترجمه بد باشد)

تحف العقول 261

10:

حلقه جان
ادامه اين تاپيك داره منو نگران علماي اسلام موجود ميكنه.

خيلي هاش دارن از حوزه تعريف و توصيفاتي كه ميكني بيرون ميان.


ميترسم آخرش عالمي پيدا نكنيم كه با واقعيات بالا همخواني داشته باشه.


11:

بانو فروغ
نگران نباشيد .

بزودي حلقه به جرگه ي "علما" ي راستين
خواهند پيوست و محيط را پاكسازي خواهند كرد.يارب! عمر مارا مهلت امروز و فرداي تو نيست!
ربنا! اعجل امرك العظيم و ازل كروبنا بيدك القايشانم!
انك سميع الدعا المحتاجين!
آمين ! يا رب العالمين
پ.ن.
خدايا يك چيز ديگه÷
گرچه زمستان هست و هوا ناجوانمردانه سرد -
يارب بوقت گل گنه بنده عفو كن!
ايشانن ماجرا بسرو لب جايشانبار بخش!
چوخ ساغ اولاسان!
(بعدا نگي كه چرا زودتر نفرمودم! )
And I won't take "no" for an answer!!

12:

اسلام چه عالمي وبا چه ايشانژگيهاي علمي و عملي ميخواهد؟ اسلام چه عالمي وبا چه ايشانژگيهاي علمي و عملي ميخواهد؟
اسلام پليد و فاشيستي بايد بهمراه علماي شپشايشان و انگلش
كه امت را خر كرده و دگر انديشان و آزادگان را سركوب
و كشتار كرده اند و ترور در جهان ميپراكنند، برود!
اسلام بايد بـَرَه !

13:

واقعا اميدوارم!

14:

9_

واقعياتي ديگر
دوري از سلطان ظالم و پرهيز از او

امام صادقاسلام چه عالمي وبا چه ايشانژگيهاي علمي و عملي ميخواهد؟:
پيامبراسلام چه عالمي وبا چه ايشانژگيهاي علمي و عملي ميخواهد؟ فرمودند فقيهان وعالمان امين پيامبران هستند تا وقتي كه
دنيا طلب نشوند
پرسيدند: اي رسول خدا دنيا طلبي چيست؟
فرمود: تبعيت از سلطان ظالم
سپس فرمود: اگر اينگونه شدند و از ظالم تبعيت كردند
نسبت به دينتان بترسيد
كافي1/42اگر قدرت دست اونها بيفتد مسووليتي بس بزرگ بر دوششان افتاده

شاهد اول:
امام سجاد عليه السلام خطاب به فقيه مدينه محمد بن مسلم زهري:
چگونه كسي را كه تو را نزد امت نسبت به دين خود عزيز كرد احترام واعظام ميكني؟
و چگونه از اون كسوتي كه به تو داد وتو را امين اونها برنامه داد صيانت ونگهداري ميكني؟

تحف العقول 200

شاهد دوم:
امام حسين عليه السلام:

شما كساني هستيد كه به علم مشهوريد و خيلي از شما ميگايشانند
وامت را نصيحت ميكنيد و در دل امت به خاطر خدا از شما ترس وجود دارد
شريف اونها از شما ميترسد وضعيف اونها به شما احترام ميگذارد
كساني كه شما برتريي براونها نداريد
هنگامي كه امت به حوئج خود نرسيدند شما را شفيع ميكنند
در راهها با هيبت و بزرگي پادشاهان راه ميرايشاند

همه اين عزت واحترامها براي چيست؟
آيا نه به اين خاطر هست كه شما بايد براي برپاداري حق الله قيام كنيد؟
در حالي كه شما بيشتر اين حقوق را برپا نميداريد
شما همينطور امامها را نشانسانديد و نيز حق ضعبفان را پايمال كرديد

تحف العقول 171
سكوتي كه خدا را به خشم مي آورد

امام حسين عليه السلام:

اي امت از اونچه كه خداوند فرمود عبرت بگيريد
او فرمود:
لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم
آيا خدا به علماي يهود و مسيحيت هشدار نداد كه دروغ نگايشانيد
وفرمود:
لعن الذين كفروا من بني اسرائيل ...لبئس ما كانوا يفعلون

خداوند با اين شدت از اونها عيب ميگيرد
چون از ظالميني كه در ميانشان بودند در حالي كه منكر وبدي را در اونها ميديدند حمايت ميكردند
وطلم اونها را بازگو نميكردندچون به ان چيزي كه از اون طالمين به اونها ميرسيد رغبت وتمايل داشتند
واز ابهت ظالمين ميترسيدند
در حالي كه خدا مي فرمايد: فلا تخشوا الناس واخشون
از امت نترسيد و تنها از من بهراسيد

تحف العقول 171


فرار از مرگ و تسليم كردن امور دنيا ودين به ظالمين جرمي نابخشودني


امام حسين عليه السلام:
اي كاش كه بر اذيتها و سختيها به خاطر خدا تحمل ميكرديد
و امور دينو دنيا بر شما وارد ميشد و از شما خارج ميشد وبه شما برميگشتند
ولي شما به ظالمين قدرت داديد وكار هها را به اونها سپرديد
دذر حالي كه اونها به شبهه ها عمل ميكنند و در شهوتها غوطه ورند
اين قدرت را فرارتان از مرگ به اونها داده فرار از مرگي كه به خاطر اين هست كه
اين دنيا براي شما زيبا جلوه نموده وبه زندگي خايشانش خشنود يد

تحف العقول 172


وظيفه آخوند در مقابل آخوند وعالم حكومتي كه ظالم هست

امام حسين عليه السلام:
اون علماي ظالم با حرفهاي بي پايه خود حكومت را ميچرخانند و خزي وخواري را
با هوا هوس خايشانش در مياميزند اين عمل اونها اقتدا وتبعيتي هست از اشرار ....
( از اينكه امام از اون عالم اينگونه مذمت ميكند فهميده ميشود كه بايد با اين قشر ظالم از جامعه جنگيد)

تحف 239

15:

به هر حال اگر اوصاف مسلمون بودن واقعي را هم بگايشانم ، ممكن هست هيچ مسلماني پيدا نشود!

16:

من ، آشيخ احمد سيبيوه را از نزديك ميشناختم.

خدا رحمتش كنه همسايه ما بود..

انصافا خيلي از اين چيزهايي كه فرموديد را ميشد توش ديد.

17:

چند تا زن داشت؟

18:

يك خانم بيشتر نداشت كه اون هم چند سال پيش فوت كرده بود.

چطور مگه؟

19:

هیچی !
میخاد بگه که خدای نکرده آشیخ ف همسایه ی شما ، شما را با خانوم مرحومش اشتباه نگرفته باشه !! اسلام چه عالمي وبا چه ايشانژگيهاي علمي و عملي ميخواهد؟

20:

10_


عالمان از خون خود نيز بگذرند ودر راه آرمان امت جانفشاني كنند

امام جواد عليه السلام:

اي برادر
خداوند در هر امتي اها علمي برنامه داده كه گمراهان را به سايشان خير رهنمون شوند وبا انها بر سختهاي و دشواريها استقامت پيشه كنند
نداي خدا را گوش دهند وبه خدا دعوت كنند
انها را ببين كه در چه منزلت رفيعي هستند انها كساني هستند كه از دنيا وماده كم برميدارند
اونها با كتاب خدا دلهاي امت را زنده ميكنند و با نور الاهي نابينايان را بينا ميكنند
چه بسيار كشته هاي شياطين كه زنده شدند
وچه بسيار گمراهاني كه هدايت گشتند
خون خود را در راه امت ايثار ميكنند و حاضرند خود بميرند تا امت زنده بمانند

كافي 8/56

21:

11_


قبول كردن نصيحت ودور شدن از سقوط


امام صادق عليه السلام:
بعضي از علما دوست دارند كه علمي جمع كنند ولي اون را منتشر نميكنند
اينها در درجه اول جهنم هستند
بعضي هنگامي كه نصيحت ميشوند رايشان ترش ميكنند وهنگامي كه نصيحت ميكنند با خشم بر خورد ميكنند
اينها در درجه دوم جهنم هستند
بعضي علم خود را بين ثروتمندان واغنيا منتشر ميكنند وبه مسكينان وبيچارگان كاري ندارند
اينها در درجه سوم جهنم هستند
بعضي با علم خود فخر ميفروشد وبه هر اونچه ظالمين وجبابره ميگايشانند گوش ميدهد
اگر قولي از او را رد كني يا چيزي براي او كم بگذاري خشمناك ميشود
اينها در درجه چهارم جهنم هستند

بعضي از آخوندها وعلما دنبال احادث يهود و مسيحيان هستند
تا اونها را زياد بين امت بخوانند وامت فكر كنند علمشان زياد هست
اينها در درجه پنجم از جهنمند
بعضي خودشان را اهل فتوا ميدانند وميگايشانند
از من سوالهاي خود را بپرسيد وچه بسا يك حرف درست وصحيح هم بلد نيست بزند
اونها در درجه ششم از جهنمند
وبعضي با علم خود مباهات ميكند
و علم خود را به جاي عقلانيت واقعي نشان ميدهد
و براي ريا و مجادله آموزش ميبيند وعلم خود را وسيله مطرح شدن بين امت برنامه ميدهد
اين شخص در درجه هفتم جهنم هست

22:

12_

شجاعت وعمل و جرات ونهراسيدن از مشكلات احتمالي

شاهد اول:

علي عليه السلام:
به خاطر حق و حقيقت به سايشان سختيها ومشكلات برو و از اونها نهراس
نهج 910

امام علي عليه السلام:

اي امت اگر كسي بدي ببيند كه به اون عمل ميشود
و منكري ببيند كه كه به اون دعوت ميشود وبا قلبش اون را انكار كند سلامت خواهد بود
و اگر با زبانش منكر را نفي كند اجر خواهد برد واز قبلي عمل بهتري انجام داده
و اگر جلايشان اون را بگيرد تا سخن خدا بر رايشان زمين جاري گردد وكلام شيطان وظالمين بر زمين افتد
اين شخص كسي هست كه را هدايت را پيش گرفته و در راه راست قيام كرده ونور يقين در قلبش ميتابد
نهج 1262 عبده


شاهد سوم:
امام حسين عليه السلام:
آيا ميدانيد كه پيامبر در وقت حياتش فرمود:
اگر كسي حاكم ظالمي را ببيند كه حرامهاي خدا را حلال ميشمارد وپيمان الاهي را مشكند وبا سنت پيامبر مخالفت ميكند ودر زمين بين بنده هاي خدا با گناه وجور وظلم زندگي ميكند
سيس با او با قول وفرمودار وعمل نجنگيد خداوند حق دارد كه او را به جايگاهي (جهنم)كه درخورش هست ببرد

بحار 44/382

23:

آخوند كه اون موقع نبوده!

24:

دوست گرامی به ظاهر کلمه توجه نفرمائید
اصل خود فرموده هست که آیا با سنج شما مطابقت دارد یا خیر

25:

عجب احادیث زیبایی!
حیف که دیگر حرفتان را باور نمیکنم
راستی چقدر جالب هست! گویا این احادیث میخواهند پایه های بدون تردید برای مشروعیت و تسلط روحانیت رسمی در دین هم دست و پا نمايند!!
آخوند و عالم به کرات در کنار هم آورده شده! البته بقول دوستمان به ظاهر توجه نفرمایید!

26:

به هر حال اگر اوصاف مسلمون بودن واقعي را هم بگايشانم ، ممكن هست هيچ مسلماني پيدا نشود!

27:

من ، آشيخ احمد سيبيوه را از نزديك ميشناختم.

خدا رحمتش كنه همسايه ما بود..

انصافا خيلي از اين چيزهايي كه فرموديد را ميشد توش ديد.

28:

چند تا زن داشت؟

29:

يك خانم بيشتر نداشت كه اون هم چند سال پيش فوت كرده بود.

چطور مگه؟

30:

هیچی !
میخاد بگه که خدای نکرده آشیخ ف همسایه ی شما ، شما را با خانوم مرحومش اشتباه نگرفته باشه !! اسلام چه عالمي وبا چه ايشانژگيهاي علمي و عملي ميخواهد؟

31:

10_


عالمان از خون خود نيز بگذرند ودر راه آرمان امت جانفشاني كنند

امام جواد عليه السلام:

اي برادر
خداوند در هر امتي اها علمي برنامه داده كه گمراهان را به سايشان خير رهنمون شوند وبا انها بر سختهاي و دشواريها استقامت پيشه كنند
نداي خدا را گوش دهند وبه خدا دعوت كنند
انها را ببين كه در چه منزلت رفيعي هستند انها كساني هستند كه از دنيا وماده كم برميدارند
اونها با كتاب خدا دلهاي امت را زنده ميكنند و با نور الاهي نابينايان را بينا ميكنند
چه بسيار كشته هاي شياطين كه زنده شدند
وچه بسيار گمراهاني كه هدايت گشتند
خون خود را در راه امت ايثار ميكنند و حاضرند خود بميرند تا امت زنده بمانند

كافي 8/56

32:

11_


قبول كردن نصيحت ودور شدن از سقوط


امام صادق عليه السلام:
بعضي از علما دوست دارند كه علمي جمع كنند ولي اون را منتشر نميكنند
اينها در درجه اول جهنم هستند
بعضي هنگامي كه نصيحت ميشوند رايشان ترش ميكنند وهنگامي كه نصيحت ميكنند با خشم بر خورد ميكنند
اينها در درجه دوم جهنم هستند
بعضي علم خود را بين ثروتمندان واغنيا منتشر ميكنند وبه مسكينان وبيچارگان كاري ندارند
اينها در درجه سوم جهنم هستند
بعضي با علم خود فخر ميفروشد وبه هر اونچه ظالمين وجبابره ميگايشانند گوش ميدهد
اگر قولي از او را رد كني يا چيزي براي او كم بگذاري خشمناك ميشود
اينها در درجه چهارم جهنم هستند

بعضي از آخوندها وعلما دنبال احادث يهود و مسيحيان هستند
تا اونها را زياد بين امت بخوانند وامت فكر كنند علمشان زياد هست
اينها در درجه پنجم از جهنمند
بعضي خودشان را اهل فتوا ميدانند وميگايشانند
از من سوالهاي خود را بپرسيد وچه بسا يك حرف درست وصحيح هم بلد نيست بزند
اونها در درجه ششم از جهنمند
وبعضي با علم خود مباهات ميكند
و علم خود را به جاي عقلانيت واقعي نشان ميدهد
و براي ريا و مجادله آموزش ميبيند وعلم خود را وسيله مطرح شدن بين امت برنامه ميدهد
اين شخص در درجه هفتم جهنم هست

33:

12_

شجاعت وعمل و جرات ونهراسيدن از مشكلات احتمالي

شاهد اول:

علي عليه السلام:
به خاطر حق و حقيقت به سايشان سختيها ومشكلات برو و از اونها نهراس
نهج 910

امام علي عليه السلام:

اي امت اگر كسي بدي ببيند كه به اون عمل ميشود
و منكري ببيند كه كه به اون دعوت ميشود وبا قلبش اون را انكار كند سلامت خواهد بود
و اگر با زبانش منكر را نفي كند اجر خواهد برد واز قبلي عمل بهتري انجام داده
و اگر جلايشان اون را بگيرد تا سخن خدا بر رايشان زمين جاري گردد وكلام شيطان وظالمين بر زمين افتد
اين شخص كسي هست كه را هدايت را پيش گرفته و در راه راست قيام كرده ونور يقين در قلبش ميتابد
نهج 1262 عبده


شاهد سوم:
امام حسين عليه السلام:
آيا ميدانيد كه پيامبر در وقت حياتش فرمود:
اگر كسي حاكم ظالمي را ببيند كه حرامهاي خدا را حلال ميشمارد وپيمان الاهي را مشكند وبا سنت پيامبر مخالفت ميكند ودر زمين بين بنده هاي خدا با گناه وجور وظلم زندگي ميكند
سيس با او با قول وفرمودار وعمل نجنگيد خداوند حق دارد كه او را به جايگاهي (جهنم)كه درخورش هست ببرد

بحار 44/382

34:

آخوند كه اون موقع نبوده!

35:

دوست گرامی به ظاهر کلمه توجه نفرمائید
اصل خود فرموده هست که آیا با سنج شما مطابقت دارد یا خیر

36:

عجب احادیث زیبایی!
حیف که دیگر حرفتان را باور نمیکنم
راستی چقدر جالب هست! گویا این احادیث میخواهند پایه های بدون تردید برای مشروعیت و تسلط روحانیت رسمی در دین هم دست و پا نمايند!!
آخوند و عالم به کرات در کنار هم آورده شده! البته بقول دوستمان به ظاهر توجه نفرمایید!


73 out of 100 based on 48 user ratings 273 reviews