kala-tamin ارزیابی کاربری اراضی صنعتی شهر تبریز


ارزیابی کاربری اراضی صنعتی شهر تبریز
دراین تحقیق چگونگی توزیع کاربری صنعتی در شهر تبریز مورد ارزیابی برنامه گرفته هست .


تحلیل عملکرد فضایی کشت برنج و جایگاه آن در توسعه بخش کربال - شهرستان شیراز
بنابراین ابتدا تصویری کلی از چگونگی مصرف زمین از بدو پیدایش تا حال حاضر ارائه شده هست .


تحلیل ویژگیهای هیدروژئومرفولوژیک حوضه آبریز رودخانه لردگان "به منظور استفاده بهینه"
در این ارزیابی که با هستفاده از روش تحلیلی انجام پذیرفته در وهله اول معیارهای ارزیابی و ضوابط مکان گزینی واحدهای صنعتی این کابری ارائه شده و سپس کاربری فوق بر مبنای این معیارها مورد ارزیابی برنامه گرفته هست (شناخت وضع موجود، تجزیه و تحلیل وضع موجود و نتیجه‌گیری).


جغرافیای استراتژیک خلیج‌فارس
لازم به ذکر هست که مبنای انتخاب صنایع جهت ارزیابی بر پایه 20 نفر کارگر به بالا در نظر گرفته شده هست .


مطالعات هیدرو ژئومورفولوژیک در کویر ساغند
در طول پژوهش با اثبات فرضیات اهداف تحقیق امکان‌پذیر شده در نتیجه می‌توان فرمود که الگوی کنونی توزیع و پراکنش کاربری صنعتی در شهر تبریز مناسب نمی‌باشد، به عنوان مهمترین نتیجه پژوهش حاصل گردید.


عشایر جنوب خراسان و اسکان احتمالی آنها (نمونه عشایر زیر کوه قائن)


روند روابط متقابل شهر و روستا در منطقه دزفول بعد از انقلاب اسلامی، مورد: بخش مرکزی شهرستان دزفول


79 out of 100 based on 54 user ratings 729 reviews