kala-tamin طراحی مسیر موشک کروز جهت برخورد متعامد با هدف

بررسی تشکیل رسوب در مخازن نفتی در اثر تزریق آب
مطالعه شبیه سازی مقایسه ای فرآیندهای تزریق متناوب آب و گاز در شرایط امتزاجی ، غیرامتزاجی و هیبریدی و تزریق پیوسته گاز(CGI) در یکی از مخازن نفتی
تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری فناوری‌های یک سازمان به کمک ارزیابی توانمندی و جذّابیت فناوری، نمونه عملی: شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگ
شبیه‌سازی پیامد و ارزیابی ریسک انتشار گاز از مخزن ذخیره میعانات گازی نامنطبق در پالایشگاه چهارم پارس جنوبی
مدلسازی و کنترل پاندول معکوس بر روی گاری مبتنی بر مدل تکه ای خطی تبار-فازی
بررسی تاثیر عملیات مکانیکو شیمیائی بر مشخصه های نانو ساختاری و فعال سازی بنتونیت معادن فردوس و قائن
Extensible domain model with NHibernate
Add Interceptors through the web.config? NHibernate
Nhibernate - Mapping List doesn't update List indexes
Fluent NHibernate HasManyToMany() Mapping
Cascading in (N)Hibernate, which rules do I need?
Register custom NHibernate Interceptor via Windsor
How can one delete an entity in nhibernate having only its id and type?
How to handle transactions between several generic IRepositories
How can one delete NHibernate objects using a criteria?
Struggling to map a relationship with NHibernate

طراحی مسیر موشک کروز جهت برخورد متعامد با هدف
در این پایان نامه طراحی مسیر موشک کروز برای اهداف متحرک در صفحه و با مشخص بودن نقطه شروع، سرعت و جهت حرکت هدف (کشتی)، به نحوی صورت گرفته هست که علاوه بر هستفاده از حداقل تعداد نقاط چرخش و کمترین طول مسیر، به صورت متعامد با هدف برخورد داشته باشد تا حداکثر میزان تخریب به دست آید.


بهینه سازی عملیات سوراخکاری با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شرایط تعویض ابزار
برای حل مسئله ضمن در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود در طراحی مسیر موشک مانند حداکثر زاویه قابل چرخش و حداقل وقت بین دو چرخش متوالی از دو روش هستفاده شده هست.


طراحی وساخت سیستم لیتوگرافی نوری تصویری با استفاده از دیود نوری توان بالا
که در روش اول از طریق الگوریتم جستجوی A* و الگوریتم ژنتیک و در روش دوم با ترکیب روش کلاسیک تحلیل هندسی مسیر و الگوریتم ژنتیک چند هدفه طراحی مسیر انجام گرفته هست.


شبیه سازی فرآیند پخت همبرگر و بهینه سازی شرایط عملیاتی با در نظر گرفتن چربی نمونه
از جمله مزیت روش‌های ذکر شده می‌توان سرعت بالای طراحی مسیر، دستیابی به طول مسیر بهینه و هستفاده از حداقل تعداد نقاط چرخش را نام برد.


ارائه ی یک تکنیک بهبود یافته جهت کنترل اسکالر محرکه های موتور القایی
همچنین با شبیه سازی مدل دینامیکی موشک کروز بر پايه نتایج به دست آمده، صحت و کاربردی بودن این روش نشان داده شده هست.


ارزیابی پیوندپذیری یک مجموعه داده پیوندی بر اساس سنجه های گراف RDF


تحلیل و شبیه سازی اثرات تشعشع بر عملکرد سلولهای خورشیدی GaAs برای استفاده فضایی


76 out of 100 based on 41 user ratings 666 reviews

شناسایی مولفه های کیفیتی بام سبز در تهران و تاثیر آن بر ساختمان های بلند مرتبه با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
رابطه حرکت و معماری در طراحی مجموعه تجاری در اصفهان
مدلسازی ایزوترم جذب رطوبت تعادلی و بررسی اثرات قند ریبوز بر خواص مکانیکی، فیزیکوشیمیایی و عبور دهی فیلم ترکیبی نشاسته کاساوا/ ژلاتین گاوی
تحلیل آزمایشگاهی و عددی پاسخ ضربه چارپی روی سنگ مرمر ناچ دار
ارائه یک روش توصیه‌گر برای سامانه‌های IPTV جهت بهبود کیفیت خدمات
طراحی و ساخت سامانه تصویربرداری شلیرن برای مشاهده خواص جریان پاشش متقاطع
بهبود مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی‌سیم سیار به کمک منطق فازی
پیکربندی بهینه آرایه های فتوولتائیک تحت شرایط سایه جزئی
nHibernate Composite Key Class Type Mismatch
NHibernate Criteria Collection Contains
NHibernate Stored procedure mapping properties on complex object
nHibernate 2.0 - mapping a composite-id *and* many-to-one relationship causes “invalid index” error
Separate table for Value Objects on NHibernate
Problem on a query with NHibernate
NHibernate: Initial Data Population
NHibernate: Session.Save and Transaction.Commit
Realize entity copy on NHibernate update
Is the entity get cached in Query Caching?
*