kala-tamin ارزیابی بهره‌گیری از انواع قیر در نقاط مختلف کشور و بهینه‌سازی حمل و نقل آن


ارزیابی بهره‌گیری از انواع قیر در نقاط مختلف کشور و بهینه‌سازی حمل و نقل آن
برپايه مسائل و مشکلاتی که در بخش قیر و آسفالت کشور شاهد اون بوده بمنظور تلاش در ساماندهی و برنامه‌ریزی در اونها که از پارامترهای عمده در رویه‌های مناسب راههای کشور یعنی اصل‌ترین عامل جابجایی و حمل و نقل در کشور می‌باشد این تحقیق را شروع نموده که در فصل اول کلیاتی در ارتباط با شناخت قیر و بعضی از شیوه‌های اصلاح اون مرور گردیده هست و در فصل دوم بمنظور شناخت عمده‌ترین مصرف‌نماينده‌های قیر و تولیدنمايندگان آسفالت گرم در کشور از کلیه کارخانه‌های آسفالت موجود کشور آمارگیری و نتایج بدست آمده را مورد تجزیه و تحلیل برنامه داده و در نهایت پیشنهادهایی بمنظور اصلاح ساختار موجود در آینده ارائه گردیده و همچنین آمار مشخصات کامل به تفکیک هر هستان برای اولین بار در کشور ارائه گردید، که این آمار می‌تواند مرجع مناسبی برای کلیه برنامه‌ریزیها در این مورد باشد.


آنالیز استاتیکی و دینامیکی برجهای بلند بتن‌آرمه
در فصل 2 مروری بر منطقه‌بندی کشور هندوستان جهت هستفاده از انواع قیر مورد هستفاده در راه صورت گرفت که بر این پايه در فصل چهارم منطقه‌بندی در کشور مورد بررسی برنامه گرفته و در نتیجه هم منطقه‌بندی مناسب جهت برنامه‌ریزی حمل و نقل قیر در کشور انتخاب و هم بر تنوع مورد نیاز قیر تاکید گردیده هست .


تحلیل غیرخطی محیطهای پیوسته نامحدود به کمک ترکیب روشهای اجزای محدود و اجزای مرزی
در فصل پنجم ذخیره‌سازی قیر در کشور مورد بررسی در این ارتباط میزان مصرف قیر مناطق و همچنین میزان ذخیره‌سازی مورد نیاز هر منطقه تدوین و سایر مسائل قابل طرح در این زمینه مورد توجه برنامه گرفته هست .


ارزیابی تغذیه آبهای زیرزمینی در فرآیند نفوذ با استفاده از یک مدل تابع
در فصل ششم ضمن بررسی مسائل مربوط به امولسیون‌های قیر در کشور مشکلات و تنگناهای اون مورد بررسی و در نهایت راه‌حلهایی در این راستا پیشنهاد گردیده هست .


حل معادلات میدان جریان ناماندگار و انتقال آلاینده‌ها در ستون خاک و آبخوان به روش عناصر محدود، با هدف کنترل آلودگی آبهای زیرزمینی
در فصل هفتم بمنظور ترسیم دورنمایی از وضعیت حمل و نقل قیر در کشور و زیانهای ناشی از عدم برنامه‌ریزی در این زمینه حمل قیر محلول در یک فاصله وقتی سه ساله در کشور مورد بررسی و نقد برنامه گرفته هست .


مطالعات بهینه‌سازی روش تصفیه پساب صنایع نساجی با هدف بازیافت آب در مقیاس پایلوت
در فصل هشتم با شناسایی دقیق نقاط تولید و مصرف قیر و تدوین اطلاعات آماری در ارتباط با ارقام تولید و مصرف و فواصل موجود و شیوه‌های حمل امکان‌پذیر در این مورد مدل حمل و نقل جاده‌ای و همچنین مدل جاده‌ای و راه‌آهن ایجاد گردیده و سپس با تحلیل اونها با نرم‌افزار مناسب جوابهای بهینه جهت بهینه‌سازی حمل و نقل قیر در کشور ارائه گردیده هست .


اثر همزمان دو مولفه افقی-انتقالی زلزله بر روی ساختمانها
و سپس در فصل نهم در آخرین بررسی، تاثیر سیستمهای انتقال، نگهداری و گرمایش قیر بر کیفیت قیر در کشور بوسیله برداشت تعداد یکصد نمونه از مناطق مختلف کشور در نقاط مصرف و سپس انجام آزمایشات لازم روی این نمونه‌ها و تجزیه و تحلیل اونها اشکالات موجود در این زمینه مستدلا بیان گردیده و راه‌حلهایی بمنظور رفع اونها ارائه گردیده هست ، که این بررسی نیز برای بار اول در کشور مطرح گردیده هست .


اندرکنش دینامیکی تاثیر مودهای پیچشی و جانبی در ساختمانهای بلند
و در نهایت در فصل دهم نتایج حاصل از این تحقیق در مباحث مختلف مربوط به مسائل قیر و آسفالت کشور به تفکیک بیان و پیشنهادهایی در هر زمینه ارائه گردیده هست .


تحلیل رفتار روسازی‌های انعطاف‌پذیر تحت تاثیر بارهای ثابت و متحرک78 out of 100 based on 23 user ratings 398 reviews