kala-tamin بررسي وضعيت شکستگي هاي شغلي اندام هاي فوقاني و تحتاني در تروماي شغلي شهر کاشان از سال 1383 تا سال 1388

سقط جنين ، روند ها و عوامل مؤثر بر آن در شهر همدان
بررسي موارد شكايت از جراحي ها و procedure هاي زيبايي (aesthetic) ارجاع شده به مركز پزشكي قانوني استان اصفهان در سالخهاي 1386-1390
مقايسه آراي كميسيونهاي رسيدگي به تخلفات حرفه پزشكي در كميسيونهاي پزشكي قانوني و هيت انتظامي نظام پزشكي شهرستانهاي استان اصفهان از سال 1388-1390
بررسي تاثير فساد نعشي بر نتايج آزمايشات اسيد فسفاتاز و PSA در نمونه هاي مقعدي اجساد ارجاعي به پزشكي قانوني اردبيل
مقايسه نتيجه آزمايش مخدر استخراج شده از ادرار و زجاجيه در متوفيات مشكوك به سوء مصرف مواد از اسفند 1390 بمدت شش ماه در پزشكي قانوني اراك
سنجش ميزان فرسودگي شغلي و رابطه آن با ويژگيهاي شخصي و سازماني كاركنان اداره كل پزشكي قانونتي استان مركزي
بررسي نتايج حاصل از سم شناسي بر روي نمونه هاي زيستي و غير زيستي اخذ شده در پزشكي قانوني اراك در طي سالها 1390-1388
بررسي ميزان CRP در اجساد ارجاعي به پزشكي قانوني اراك در شش ماهه اول سال 1390
بررسي و آناليز مواد مخدر (از نوع ترياك) كشف شده در شهر اراك طي سالهاي 1390-1388
بررسي نتايج حاصل از آناليزهاي سم شناسي در مرگ هاي ناشي از قتل و خودكشي از سال 87 لغايت 1390 در اجساد ارجاعي به پزشكي قانوني استان مركزي
بررسي موارد مسموميت كشنده دارويي در اجساد ارجاعي به پزشكي قانوني استان مركزي در سال 1390
تعيين علل و عوامل مرتبط با همسر آزاري در استان قم
بررسي فراواني آللي ده منطقه STR موجود در ژنوم انسان به وسيله كيت AMPF/STR identifiler در جمعيت استان فارس
 *