kala-tamin اثرات ضخامت و تراکم لایه‌های روسازی در خرابی راههای روستایی استان کرمانشاه


اثرات ضخامت و تراکم لایه‌های روسازی در خرابی راههای روستایی استان کرمانشاه
هستان کرمانشاه واقع در غرب سرزمین ایران، هجدهمین هستان کشور از حیث وسعت بوده و دارای 3700 کیلومتر راه روستایی هست .


بهینه سازی معیارهای طراحی برکه های تثبیت فاضلاب با استفاده از نتایج تحقیقات انجام شده برای شرایط کرمانشاه
که از این مقدار راه حدود 510 کیلومتر را آسفالته میباشد.


تحلیل خمش صفحه با المان مثلثی بدون درجات آزادی دورانی
به منظور بررسی خرابی‌های ناشی از کمبود ضخامت و تراکم راههای آسفالته روستایی، آمار و اطلاعات خرابی 30 محور تهیه شد.


ارزیابی تاثیر حدس اولیه مقاطع در طراحی شبکه های دو لایه سازه های فضاکار
و بر پايه شدت و میزان خرابیهای مذکور تعداد چهار محور شاهد انتخاب گردید.


مطالعه اثر دینامیکی زلزله در پاسخ برجهای آبگیر متقارن نیمه مستغرق در نظر گرفتن اندرکنش آب و سازه
و با انجام 340 آزمایش ، % تراکم مقاومت CBR لایه‌های مختلف اونها تعیین شد.


تحلیل غیرخطی دیوارهای برشی کوتاه با استفاده از نرم افزار نیسا
و جهت تعیین عمق نفوذ یخبندان، اطلاعات مربوط به ارتفاع سطح آبهای زیرزمینی و هواشناسی تهیه گردید و همچنین در دو نوبت ترافیک و میزان آمد و شد محورهای شاهد ترددشماری شد و % رشد ترافیک محورهای فوق با مدل‌سازی تعیین گردید.


تحلیل دینامیکی و غیرخطی 3 بعدی یک ساختمان فلزی موجود جهت ارزیابی رفتار لرزه ای آن
سپس با هستفاده از اطلاعات بدست آمده ضخامت روسازی و % تراکم محورهای شاهد محاسبه و بررسی گردید و نهایتا این تنیجه حاصل شد که کمبود تراکم لایه‌های روسازی تاثیر جشمگیری در خرابی محورهای مذکور داشته و ضخامت روسازی موجود اونها جوابگوی ترافیک فعلی بوده و در خرابی‌های بوجود آمده تاثیر محسوسی نداشته هست .


مطالعات کاهش آب به حساب نیامده پایلوت مرودشت


ترمیم پاسخ تقریبی حاصل از روشهای کاهشی در تحلیل دینامیکی غیرخطی


77 out of 100 based on 57 user ratings 1157 reviews