kala-tamin کاربرد پارچه‌گونه‌ها در پروژه‌های راهسازی: تقویت خاک بستر راههای روکش نشده


کاربرد پارچه‌گونه‌ها در پروژه‌های راهسازی: تقویت خاک بستر راههای روکش نشده
امروزه پارچه‌گونه‌ها به طور روزافزونی در بهبود خصوصیات خاکهای ضعیف مورد هستفاده برنامه می‌گیرند، که با توجه به سودمندیهای فراوان اونها امری توجیه‌پذیر می‌باشد.


بررسی آسیب پذیری ساختمانهای آجری در زلزله با توجه به پیکربندی کامل ساختمان آجری بوسیله المانهای محدود
در این مجموعه سعی شده هست که نحوه عملکرد پارچه‌گونه‌ها در تقویت خاک بستر ضعیف راههای روکش نشده با هستفاده از روش عددی، مورد مطالعه و بررسی برنامه گیرد.


مقایسه عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی انتشار متقابل ، آموزش دیده با زوج های تصادفی و زوج های ناشی از الگوریتم ژنتیک
از این رو مدل یک راه روکش نشده که بر روی خاک بستر ضعیف با ستونهای شنی واقع هست در نظر گرفته می‌شود، که این مدل برای حالتهای غیرمسلح و مسلح شده با پارچه‌گونه، در ضخامتهای متفاوت لایه پايه و موقعیتهای مختلف قرارگیری لایه دوم پارچه‌گونه در لایه پايه برای حالتهای مختلف بارگذاری با یک نرم‌افزار عددی تحلیل شده هست .


برآورد مولفه های نیروهای آئروالاستیک بر برجهای بلند
نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که پارچه‌گونه‌ها در خاک بسترهای ضعیف و تحت بارهای زیاد، بار را در سطح وسیعتری از خاک پخش کرده و به صورت یک غشاء تنیده عمل می‌نمايند و باعث افزایش ظرفیت باربری خاک بستر می‌شوند.


بررسی نیروهای آیرودینامیکی بر روی پلهای دهانه بلند


بررسی علل روانگرایی خاکها و اثرات آن بر ساختمانها


63 out of 100 based on 18 user ratings 443 reviews