kala-tamin ضریب رفتار قابهای بتن مسطح طراحی شده با دو سیستم ‏‎wcsb, scwb‎‏


ضریب رفتار قابهای بتن مسطح طراحی شده با دو سیستم ‏‎wcsb, scwb‎‏
طراحی سازه ها با فرض عملکرد خطی اونها از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد و با هستفاده از مزایای عملکرد غیرخطی می توان به طرح اقتصادی تری رسید.


محاسبه ضریب رفتار سازه های فولادی
در اینصورت با فرض عملکرد غیرخطی، سازه ها بایستی طوری طراحی شوند که در صورت وقوع شدیدترین زلزله متحمل دچار خرابی های شدید و جبران ناپذیر نشود.


درشت سازی و ریزسازی برای محاسبه بردار ویژه بیشینه ماتریس لاپلاسین مکمل جهت افراز مدلهای اجزا محدود
آیین نامه های طراحی ضوابطی را برای طرح لرزه ای سازه ها ارائه می دهند.


رفتار برشی تیرهای بتن مسلح حاوی الیاف فولادی
ولی ضابطه مشخصی را برای پیش بینی تحلیلی انهدام سازه تعیین نمی نمايند.


کاربرد روش تحلیل اعداد مختلط در تعیین منحنی رفتار اطراف تونل
در طرح سازه ها فرض می شود که در صورت رعایت ضوابط آیین نامه های طراحی، سازه مقاومت و شکل پذیری کافی را برای تحمل نیروی زلزله دارد.


تهیه نرم افزار طراحی هیدرولیکی شبکه های فاضلاب
از اونجائیکه رفتار غیرخطی سازه ها تابع شرایط مختلفی از قبیل کاهش سختی، شکل پذیری و نوع حرکت لرزه ای زمین می باشد، پیش بینی رفتار و چگونگی بروز خرابی اون امری پیچیده و مشکل هست و این پیچیدگی در مورد سازه های بتنی دو چندان می شود.


بررسی اثر ناهمگنی ها بر دبی ورودی به گود
اغلب آیین نامه های طراحی ضریبی موسوم به ضریب رفتار ارائه می دهند که به هستفاده از این ضریب می توان تا حدودی میزان کاهش نیروهای طراحی را پیش بینی نمود.


بررسی انتشار آلودگی و زوال طبیعی سیانور پساب صنایع و معادن در محیط زیست(مطالعه موردی معدن طلای دشت موته)
ضریب رفتار نقش کلیدی در طرح لرزه ای ساختمانهای جدید دارد.


پیش بینی خواص ژئوتکنیکی لایه های خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
مقادیر پیشنهاد شده برای این ضریب برپايه قضاوت مهندسی هست.

هر پیشرفتی در قابلیت اعتماد ساختمانهای مدرن مقاوم در برابر زلزله نیاز به شناخت مصالح و مولفه های جواب ساختمان دارد.

در این پایان نامه ابتدا رفتار و خواص اعضای بتنی مورد بررسی برنامه گرفته و توابع آسیب پذیری شرح داده شده هست.

ضریب رفتار و روشهای تعیین اون بیان گردیده و در نهایت با توجه به مسئله آسیب پذیری در سازه های بتن مسلح یکی از روشهای تعیین ضریب رفتار برای نیروها و شتابهای واقعی زلزله با در نظر گرفتن دیدگاه و خواستگاه آیین نامه ایران مورد اصلاح برنامه گرفته هست.

سپس برای چند سازه نمونه با هستفاده از مدلهای تعریف شده، با بکارگیری برنامه ‏‎IDARC‎‏ که در زمینه اونالیز غیرخطی سازه های بتنی از جمله برنامه های شناخته شده با کاربرد وسیع می باشند، سازه های نمونه تحت چند زلزله شدید منتخب مورد اونالیز غیرخطی برنامه گرفته هست.

در نهایت با توجه به نتایج حاصله، مقادیر ضریب رفتار اونها محاسبه شده هست.

نسبت مقاومت تیر به ستون با شاخصی بنام مقاومت اتصال تعریف شده هست و تاثیر نسبت مقاومت اتصال برای یک سازه تحت چندین زلزله بررسی و رابطه ای برای این نسبت و ضریب رفتار ارائه گردیده هست.

نتایج بدست آمده از بررسی های صورت گرفته در بعضی موارد با مقادیر توصیه شده در آیین نامه ها متفاوت بوده و چنین تفاوتی معقول بنظر می رسد.

زیرا آیین نامه ها در ارزیابی شکل پذیری و رفتار غیرخطی سازه ها دیدگاههای مختلفی دارند.

نتیجه کلی بدست آمده از بررسی های انجام شده این هست که در بسیاری از موارد نمی توان به مقادیر ضریب رفتار توصیه شده توسط آیین نامه ها اطمینان کافی نمود و برای رسیدن به طرحی دقیق بایستی از نتایج یک اونالیز غیرخطی جامع که رفتار سازه را واقعی تر نشان می دهد، بهره گرفت.
91 out of 100 based on 51 user ratings 901 reviews