kala-tamin بهینه‌کردن خواص سطحی قطعات فولادی 442 به روش الکترولس نیکل - فسفر


بهینه‌کردن خواص سطحی قطعات فولادی 442 به روش الکترولس نیکل - فسفر
روشهای بسیاری برای ایجاد یک سطح سخت بر روی فلزات وجود دارد.


طراحی و ساخت کنورتر بادمش جانبی
در این میان می‌توان به ایجاد پوششهای سخت ، از جمله پوششهای کرم سخت ، پوششهای CVD، PVD و ...


طرح تکنولوژی ساخت دیگ زودپز به روش ریخته‌گری
اشاره کرد.


سنتز InAs و اندازه‌گیری خواص اپتیکی و الکتریکی و ساخت آشکارساز
از جمله روشهای دیگر برای ایجاد یک سطح سخت ، هستفاده از پوشش الکترولس نیکل می‌باشد.


ساخت ابزار و تیغه‌های برشی
این پوشش به جهت ایجاد سختی زیاد سپس عملیات حرارتی، از اهمیت زیادی برخوردار هست .


تولید قطعات ریختگی در قالب فلزی
همچنین به علت داشتن مقاومت خوردگی عالی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.


تولید ورق زرهی
تنوع ایجاد پوشش الکترولس با پایه نیکل، باعث به کارگیری وسیع این پوشش در صنایع مختلف گردیده هست .


تهیه رنگدانه‌های آبی
به طور کلی در صنایعی که احتیاج به یک سطح سخت و مقاوم به خوردگی دارند، می‌توان از این پوشش هستفاده کرد.


تبدیل آلومینای متالوژی به آلومینای ویژه مناسب برای ساخت عایق شمع اتومبیل
در تحقیق حاضر از این روش برای ایجاد یک سطح سخت و مقاوم به خوردگی هستفاده گردید.

نمونه‌های پوشش داده شده، نمونه‌هایی هستند که در ومعرض سایش زیاد برنامه دارند، همچنین از اونجا که به مدت زیاد در انبار نگه داشته می‌شوند، باید دارای مقاومت خوردگی خوبی نیز باشند.

در ابتدا یک محلول برای ایجاد پوشش بر روی نمونه‌ها ساخته و به کار گرفته شد.

با کمک این محلول، نمونه‌ها پوش شو جهت افزایش چسبندگی (از اونجا که نمونه‌های پوشش داده شده از جنس فولاد زنگ نزن 442 بود، ایجاد پوشش بر روی این نمونه‌ها، در ابتدا چسبندگی لازم را نداشت) شرایط مختلف در نظر گرفته شد.

پس از مرحله بهبود چسبندگی، شرایط مختلف pH جهت بهینه کردن خواص سختی و خوردگی نمونه‌ها آزمایش گردید.

تغییر pH باعث تغییر سختی و مقاومت خوردگی پوششها می‌گردد.

با این توضیح 6 حالت مختلف برای pH و 4 عملیات حرارتی جهت سخت‌کردن نمونه‌ها انجام شد.

تغییر pH و عملیات حرارتی پوشش باعث تغییر خواص سایشی و خوردگی پوششها می‌شود.

با انجام تستهای مختلف (تست سختی، سایش ، خوردگی و تست در شرایط عملی) بهترین حالت از میان حالتهای بالا انتخاب و جهت ایجاد یک پوشش مناسب پیشنهاد گردید.
75 out of 100 based on 75 user ratings 1125 reviews