kala-tamin مقایسه روشهای برآورد تولید در بوته‌زارهای مناطق استپی استان قم


مقایسه روشهای برآورد تولید در بوته‌زارهای مناطق استپی استان قم
بیشترین میزان سطح خشکیها در کره زمین به مراتع اختصاص داشته و مرتع اولین منبع ارزشمند تولید علوفه دامها هست .


تاثیر نوسانات سیستم فشار در اقیانوس اطلس شمالی بر تغییرات بارندگی و دمای ایران
جهت بهره‌برداری صحیح از مراتع نیاز به یک ارزیابی جامع می‌باشد تا اطلاعات کمی برای اونالیز مرتع تهیه شود.


شبیه سازی جریان آب زیرزمینی دشت خوی بکمک کد کامپیوتری ‏‎"MODFLOW"‎‏
مشخص کردن ظرفیت چرای مراتع برپايه میزان علوفه تولیدی در یک دوره رویش یکی از پايه ی‌ترین موارد اداره و مدیریت مرتع هست .


بررسی جریان بر روی سرریز مرکب ‏‎"‎‏مثلثی - مستطیلی‏‎"‎‏
لازم به ذکر هست که قسمت اعظم مراتع کشور ما را بوته‌زارها فرا گرفته‌اند که کارشناسان مرتعداری عوما جهت اندازه‌گیری تولید بوته‌ایها با مشکل مواجه هستند.


بررسی تاثیر جریانهای ثانویه بر رسوب گذاری در محل آبگیر جانبی و کنترل آن به وسیله مدل فیزیکی
از طرفی مطمئن‌ترین و دقیق‌ترین روش تعیین میزان تولید، روش قطع و توزین می‌باشد در صورتیکه این روش علاوه بر تخریب مرتع مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد می‌باشد.


ارزیابی بار رسوبی در رودخانه های با مواد بستری درشت دانه
تحقیق حاضر به مقایسه پنج روش برآورد تولید شامل: نمونه‌گیری مضاعف ، اندازه‌گیری پوشش در قالب نمونه‌گیری مضاعف ، مقایسه‌ای محصول، آدلاید و روش قطع و توزین بعنوان شاهد می‌پردازد تا روش مناسب از لحاظ دقت ، سرعت عمل، هزینه و سهولت بکارگیری در مراتع بوته‌زار تعیین گردد.


شبیه سازی کامپیوتری بر اساس روشهای مهندسی برای مدل سازی سیستم سفید بالک گلخانه ‏‎(Trialeurodes vapora riorum)‎‏
بدین منظور دو تیپ گیاهی در مراتع هستپی هستان قم مدنظر برنامه گرفت .


تاثیر افزایش نسبتهای مختلفی از کمپوست بهسازی شده حاصل از زباله شهری به محیط کشت بر روی برخی از صفات کمی گل بریده داودی گل درشت
تیپ شماره یک در مرتع حسین‌آباد قره‌سو و تیپ شماره دو در مرتع الهیار واقع می‌باشد.


بررسی ژنوتیپ های مختلف آلبالو در منطقه تبریز و حومه به منظور انتخاب مناسبترین و ژئوتیپ برای کشت و بهره برداری
گیاه مورد نظر در تیپ شماره یک Artemisia sieberi و در تیپ شماره دو Salsola rigida می‌باشد.

تولید و وقت صرف شده در پنج مختلف و در هر دو تیپ بصورت جداگانه اندازه‌گیری شده و در مورد مقایسه برنامه گرفت .

نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها در هر دو تیپ نشان می‌دهد که روشهای مختلف برآورد تولید در سطح 5 % و 1 % با یکدیگر اختلاف معنی‌دار دارند.

از طرفی با ملاحظه نتایج حاصل از مقایسه میانگین مشاهده می‌شود که تنها بین میانگین تولید روش مقایسه‌ای با روش شاهد اختلاف وجود دارد.

پس چنین نتیجه‌گیری می‌شود که روش مقایسه‌ای در بوته‌زارها کاربرد ندارد.

در مورد وقت مورد نیاز هر یک از روشها، در تیپ شماره یک روش آدلاید و در تیپ شماره دو روش اندازه‌گیری پوشش وقت کمتری نیاز داشتند.

در مجموع چنین نتیجه‌گیری می‌شود که برای اندازه‌گیری تولید بوته‌زارها، روش آدلاید روشی مناسب ، دقیق، کم‌هزینه و غیرمخرب می‌باشد و در مقایسه با سایر روشها به وقت کمتری نیاز دارد.
99 out of 100 based on 59 user ratings 309 reviews

طراحی و روش ساخت خشک کن خورشیدی انگور
بررسی رابطه خصوصیات خاک، توپوگرافی و پوشش گیاهی با تولید رسوب نهشته های لسی در حوضه آبخیز کچیک (زیر حوزه گرگانرود)
بررسی روند رسوبگذاری در مخزن سد بوکان ‏‎"‎‏با استفاده از مدل کامپیوتری ‏‎"HEC-6‎‏
بررسی ارتباط برخی گونه های غالب مرتعی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه فردو (قم)
نقش مشارکت در مدیریت جامع و توسعه پایدار: مطالعه موردی شرکت تعاونی چند منظوره آبخیزداری نوایگان داراب
بررسی روابط رژیم و تعیین ابعاد هندسی و شیب طولی رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه قره سو)
How to execute ActionView, ERB::Util from ./script/console in Rails 2.0.5
Keep :format in Ruby on Rails URL helpers
In Rails, do I need to worry about failed transactions if the same model gets updated by two different mongrels?
Best approach to save user preferences?
What is the best server stack/configuration for Rails SaaS app
Why is my text_area adding indentation when I use a line break? - Ruby on Rails
Rails authentication plugin recommendation
Design Decision
How do you get a Rails project to start with index.html.erb instead of index.html?
Creating WYSIWYG form builder (á la Wufoo) in Rails
*