kala-tamin بررسی کیفیت مراقبتهای پرستاری جسمی بعد از جراحی قلب باز در بیماران بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانهای آموزشی تهران در سال 1371

بررسی وضعیت حمایت‌های اجتماعی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی پرستاران مراقبت‌های ویژه
بررسی مشکلات خواب شبانه کودکان یک تا پنج ساله خانوارهای تحت پوشش درمانگاه احمدی و عکس‌العمل‌های مادران آنان در مقابل این مشکلات ، تهران، 137
بررسی مشکلات روانی، اجتماعی نوجوانان دیابتی مراجعه‌کننده به انستیتو غدد و متابولیسم شهر تهران و مقایسه آن با نوجوانان غیردیابتی منتخب از م
مقایسه عوامل تنیدگی‌آور شغلی در پرستاری صبحکار و شبکار ثابت بخش I.C.U بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران سا
بررسی مشخصات فردی، خانوادگی و اقتصادی - اجتماعی کودکان سنین مدرسه مبتلا به شب ادراری در دبستانهای شهر همدان سال 1372-73
بررسی مقایسه‌ای تاثیر الکل، بتادین و الکل - بتادین بر میزان بروز عوارض کاتتر وریدهای محیطی (فلبیت و عفونت موضعی)
Fast recursive grepping of svn working copy
Is it possible to programatically find out what process is locking a file across a network
VMWare Server 1.0.7 on 64-bit Windows 2008 Issue [closed]
Recommendations for an enterprise management dashboard
Does Windows provide a monotonically increasing clock to applications
How does COM registration work in Windows
TZ Multiple TimeZone under Windows
Berkley packet filter for Windows [closed]
OLE Client in SDI. How do I add a toolbar?
Displaying a Screensaver with an Away Message

بررسی کیفیت مراقبتهای پرستاری جسمی بعد از جراحی قلب باز در بیماران بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانهای آموزشی تهران در سال 1371
این پژوهش یک مطالعه توصیفی هست که به منظور بررسی کیفیت مراقبتهای پرستاری و جسمی از بیماران جراحی قلب باز بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی واقع در شهرشهرستان تهران انجام شده هست .


بررسی میزان اضطراب در بیماران مبتلا به سکته قلبی و مهارت پرستاران در رفع این اضطراب
هدف از این پژوهش تعیین چگونگی کیفیت مراقبت از سیستم‌های قلب و عروق - تنفس - برقراری تعادل مایعات و الکترولیتها و سیستم اعصاب مرکزی می‌باشد.


بررسی تاثیر دهانشویه بابونه در پیشگیری از استوماتیت کودکان لوسمی 4-15 ساله تحت مداوا با شیمی‌درمانی در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت
در این پژوهش کلیه بیماران جراحی قلب باز بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه (تعداد 50 نفر) در شیفت کاری عصر و شب مورد بررسی برنامه گرفته‌اند.


مقایسه میزان تنیدگی و عوامل تنش‌زای شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های انکولوژی و جراحی عمومی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1373
در این پژوهش لوازم گردآوری داده‌ها شامل برگه مشاهده و پرسشنامه می‌باشد که توسط پژوهشگر تهیه و تنظیم شده هست .


بررسی عادات رفتاری قبل از تشخیص بیماران مبتلا به بیماریهای ایسکمیک قلب مراجعه‌کننده به درمانگاه قلب یکی از بیمارستان‌های رشت وابسته به دا
برگه مشاهده شامل نکاتی جهت تعیین چگونگی اقداماتی هست که از طرف پژوهشگر مورد مشاهده برنامه گرفته هست .


بررسی مقایسه میزان تاثیر روشهای دارویی و غیردارویی در پیشگیری از سردرد بیماران میگرنی
همچنین پرسشنامه‌ای جهت تعیین اطلاعات دموگرافیک بیماران تهیه گردیده و اطلاعات لازم از پرونده بیماران هستخراج شده هست .


بررسی مقایسه‌ای تصویر ذهنی خود نوجوانان دختر و پسر 18 - 11 ساله مدارس راهنمایی و دبیرستان‌های منتخب شهر گرگان 1374
یافته‌های پژوهش در 23 جدول تنظیم گردیده هست .


بررسی تاثیر آموزش روشهای آرامسازی بر اضطراب جانبازان ضایعات نخاعی بستری در بیمارستان‌های بنیاد مستضعفان و جانبازان در سال 1373
نتایج این پژوهش نشان میدهد که مراقبت از سیستم قلب و عروق اکثریت بیماران خوب بوده هست .


بررسی تاثیر شروع تمرینات درمانی مفصل شانه از روز دوم بعد از عمل بر مشکلات بالینی بیماران ماستکتومی
یعنی عملکرد پرستاران عموما" برپايه موازین صحیح علمی می‌باشد.

در مراقبت از سیستم‌های تنفس - برقراری تعادل مایعات و الکترولیتها، اکثریت بیماران نمره متوسط را کسب کرده‌اند و در مراقبت از سیستم اعصاب مرکزی، اکثریت بیماران نمره ضعیف را کسب نموده‌اند.

عدم همبستگی بین عواملی چون سن بیمار - نوع جراحی قلب باز و جنسیت را با کسب امتیاز اقدامات مراقبتهای پرستاری نشان میدهد که این شرایط برارائه مراقبت تاثیری ندارد.

بطورکلی نتایج این پژوهش نشان میدهد که بیماران جراحی قلب باز بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه، از نظر کیفیت مراقبت پرستاری و نمره متوسط را کسب نموده‌اند.
87 out of 100 based on 47 user ratings 597 reviews

بررسی تاثیر برنامهء ورزشی طراحی شده بر میزان عزت نفس سالمندان ساکن در مجتمع خدمات بهزیستی معلولین و سالمندان شهید هاشمی‌نژاد کهریزک در سال
بررسی تاثیر تمرینات بدنی بر وضعیت خواب بیماران بیحرکت تحت درمان با گچ و تراکنش بستری در بیمارستان‌های منتخب شهر تهران،1374
بررسی طول مدت شیردهی در مادران شاغل کادر پرستاری بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1373
بررسی شیوع عوارض زودرس تزریق خون و فرآورده‌های آن در بیماران بزرگسال بستری در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر ته
بررسی تطابق نتایج ارزیابی سلامت جنین توسط ثبت حرکات جنین و آزمون غیراسترس در زنان باردار بستری در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم‌پزشکی تهران
بررسی تاثیر آموزش قبل از عمل جراحی بر شدت اضطراب کودکان شش الی دوازده ساله بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد
xkill equivalent for Windows [closed]
Programmer's understanding of Memory in the Vista Windows Task Manager
How to intercept dll method calls?
Ping fails but http link works
How do you diagnose network issues on Windows?
How to build a CD ISO image file from the windows command line?
Need ActiveX control to embed Excel into a dialog
GDI+ DrawImage() with transparent bitmap to a printer
On XP, best way to synchronize files and folders
How do you print XPS files? [closed]
*