kala-tamin بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود بر میزان کنترل ادرار و کاهش عفونت ناشی از بی‌اختیاری ادرار در بیماران پاراپلژی

بررسی طول مدت شیردهی در مادران شاغل کادر پرستاری بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1373
بررسی شیوع عوارض زودرس تزریق خون و فرآورده‌های آن در بیماران بزرگسال بستری در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر ته
بررسی تطابق نتایج ارزیابی سلامت جنین توسط ثبت حرکات جنین و آزمون غیراسترس در زنان باردار بستری در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم‌پزشکی تهران
بررسی تاثیر آموزش قبل از عمل جراحی بر شدت اضطراب کودکان شش الی دوازده ساله بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بررسی میزان احساس تنهایی در سالمندان تحت پوشش کانون بازنشستگان شهر کرمان
بررسی میزان آگاهی دبیران مدارس راهنمایی از نیازهای روانی نوجوانان 12-15 سال شهر تهران سال 1373
Fast recursive grepping of svn working copy
Is it possible to programatically find out what process is locking a file across a network
VMWare Server 1.0.7 on 64-bit Windows 2008 Issue [closed]
Recommendations for an enterprise management dashboard
Does Windows provide a monotonically increasing clock to applications
How does COM registration work in Windows
TZ Multiple TimeZone under Windows
Berkley packet filter for Windows [closed]
OLE Client in SDI. How do I add a toolbar?
Displaying a Screensaver with an Away Message

بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود بر میزان کنترل ادرار و کاهش عفونت ناشی از بی‌اختیاری ادرار در بیماران پاراپلژی
این پژوهش یک مطالعه پیش تجربی هست که در سال 1372 در سطح مشهد مقدس و آسایشگاه شهید فیاض‌بخش انجام گرفته هست .


بررسی مقایسه‌ای استفاده از وسایل مختلف در بدست آوردن سلولهای اندوسرویکال پاپ اسمیر زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان منتخب علوم پزش
هدف از این مطالعه بررسی و تعیین میزان تاثیر آموزش مراقبت از خود بر میزان کنترل ادرار و کاهش عفونت ناشی از بی‌اختیاری ادرار در بیماران پاراپلژی می‌باشد.


بررسی عود ALL از نظر میزان و محل عود در بیماران بستری در مرکز پزشکی کودکان تبریز در طی سالهای1367 و 1368 و 1369
بدین منظور 37 بیمار پاراپلژی (گزینش مبتنی بر هدف) با توجه به ویژگیهای واحدهای مورد مطالعه انتخاب گردید که 6 مورد از اونها به دلایل مختلف از مطالعه خارج شدند.


بررسی تأثیر برنامه مشاوره گروهی بر کیفیت زندگی و عزت نفس دختران نوجوان قبل از تجربه قاعدگی در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تبریز 1383
در پایان حجم نمونه پژوهش به 31 نفر رسید پس از انتخاب نمونه، واحدهای مورد مطالعه با هستفاده از پرسنشامه و چک لیستی مورد بررسی برنامه گرفتند و سپس آموزشهای لازم در زمینه روشهای تخلیه ادرار بصورت آموزش انفرادی داده شد و کلیه نمونه‌ها به مدت 4 ماه تحت برنامه خود مراقبتی برنامه گرفتند.


بررسی تأثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر فشار خون سالمندان مبتلا به هیپرتانسیون اولیه ساکن در مرکز سالمندان کهریزک
پژوهشگر هر دو هفته یکبار و هر ماه توسط همان چک لیست نمونه‌های پژوهش را مورد بررسی برنامه داد.


بررسی دانش، نگرش و عملکرد مراقبین بیماران اسکیزوفرن مراجعه کننده به بیمارستان روان پزشکی شهید بهشتی کرمان در مورد نحوه مراقبت از بیمار خود
هر دو هفته حجم ادرار باقیمانده و هر ماه میزان کلنی کانت و لکوسیتوری، میزان ترشح ادرار در فاصله بین دو تخلیه و فواصل بین دو تخلیه اندازه‌گیری شده هست .


بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان مناطق منتخب جنوب شهر تهران و قم در زمینه پیشگیری از بیماری مالاریا
نتایج حاصل از مقایسه داده‌های قبل و سپس آموزش نشان‌دهنده کاهش قابل ملاحظه در حجم ادرار باقیمانده، میزان کلنی کانت و لکوسیتوری می‌باشد که حاکی از اثربخش‌بودن برنامه خود مراقبتی در این زمینه بوده هست .


بررسی مشکلات تحصیلی، اقتصادی و اجتماعی کودکان شاهد در مقایسه با کودکان غیرشاهد در مدارس شاهد شهرستان ارومیه، سال 1373
لذا با توجه به یافته‌های موجود، اهمیت هستفاده از آموزش مراقبت از خود بر میزان کنترل ادرار و کاهش عفونت ناشی از بی‌اختیاری ادرار مشخص می‌گردد.


بررسی مقایسه‌ای تاثیر دو روش آموزش احیاء قلبی ریوی بر میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان سال اول پرستاری دانشکده پرستاری مامائی دانشگاه علوم‌79 out of 100 based on 59 user ratings 709 reviews

بررسی تاثیر آموزش کودک به کودک در زمینه بهداشت فردی و عملکرد دانش آموزان مدارس ابتدائی جنوب شهر تهران
مقایسه الگوی تغذیه کودکان زیر یکسال شهری و روستایی شهرستان بویراحمد سال 1374
بررسی تاثیر تمرینات تنفسی بهینه بر وضعیت و نتیلاسیون بیماران جراحی پیوند کنار گذر عروق کرونر
بررسی مقایسه‌ای مشکلات روانی- اجتماعی کارگران حادثه دیده ناشی از کار و کارگران حادثه ندیده در تهران بزرگ در سال 1374
بررسی نیاز آموزشی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری جنوب تهران در مورد پیشگیری از سو تغذیه کودکان زیر 5 سال 1374-75
بررسی وضعیت تعلق والدینی و ارتباط آن با میزان افسردگی دانش‌آموزان نوجوان در دبیرستانهای شهر اصفهان در سال تحصیلی 74-75
xkill equivalent for Windows [closed]
Programmer's understanding of Memory in the Vista Windows Task Manager
How to intercept dll method calls?
Ping fails but http link works
How do you diagnose network issues on Windows?
How to build a CD ISO image file from the windows command line?
Need ActiveX control to embed Excel into a dialog
GDI+ DrawImage() with transparent bitmap to a printer
On XP, best way to synchronize files and folders
How do you print XPS files? [closed]
*