kala-tamin بررسی ارتباط بین سطح سرمی اسید اوریک و میزان مرگ و میر بیماران بستری در ICU

ارزیابی کلینیکی حساسیت و ویژگی یک سیستم نوین تست پالپی در تعیین وایتالیتی دندان ها
ارزیابی کلینیکی ایمپلنت های مولر تک واحدی در بخش پروتز دانشکده دندان پزشکی مشهد در سال 1391- بررسی گذشته نگر ده ساله
تشخیص سلول‌های سرطان پستان با حساسیت بالا با استفاده از نانوبیوسنسور بر پایه SERS
تهیه و تعیین خصوصیات ایمونولیپوزو توکسین Lethal Factor انتراکس محصور با لیپوزوم، هدف گیری شده با نانوبادی نوترکیب آنتی CD 19 و بررسی اثرات سیتوتوکس
بررسی فراوانی یافته های آسپیراسیون سوزنی تیروئید(FNA) در شهر یزد در سالهای 1388 تا 1392
ارتباط سطح تستوسترون با Hand grip strength در بیماران دیالیز صفاقی
How to make a GUI that works on all window mobile phones?
Ribbon GUI Guidelines
Interface design with canvas
How to customize a ListField in BlackBerry?
GUI similar to messages view for Blackberry application
Tools/Techniques to use our ability to think spatially
Recommendation for a 2D screen ruler
GUI for touchscreen panel
Suggest tool for website structure prototyping
GUI: should a button represent the current state or the state to be achieved through clicking the button?

بررسی ارتباط بین سطح سرمی اسید اوریک و میزان مرگ و میر بیماران بستری در ICU
مقدمه: بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) معمولا میزان مرگ و میر بالایی دارند و شناخت شرایط موثر بر مورتالیتی می تواند در کاهش اون کمک نماينده باشد.


بررسی پتانسیل تمایزی به استخوان و چربی و نیز اثر ال-کارنیتین بر رشد، تکثیر و پیری سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی رت با استفاده از
لذا در این مطالعه به بررسی ارتباط بین سطح سرمی اسید اوریک و میزان مرگ و میر بیماران بستری در ICU پرداختیم.


بررسی فراوانی نسبی اختلال افسردگی و اختلال دوقطبی در افرادی که به علت اختلال خوردن به کلینیک تغذیه بهکام شهر یزد مراجعه نموده‌اند
روش مطالعه: این مطالعه مشاهده ای به صورت یک بررسی توصیفی – تحلیلی مقطعی بر روی 75 نفر از بیماران بستری در ICU در بیمارستان امام حسین شهر شاهرود در سال 1393 انجام گردید.


تأثیر تکنیک ها و مواد قالب گیری بر vertical misfit بریج های سه واحدی پیچ شونده متکی بر ایمپلنت
میزان مرگ و میر در افراد مذکور تعیین شد و سطح سرمی اسید اوریک در دو گروه زنده و فوت نموده مقایسه شد.


بررسی اثر داروهای والپروئیک اسید و اریتروپویتین بر روی بیان ژنهای SMN2 و STAT5 و متیلاسیون ناحیه3-UTR ژن ARHGAP22 و آپوپتوز در رده های سلول لنفوسیتی بد
یافته ها: در این مطالعه مشاهده گردید که 7/22 % از بیماران فوت نمودند.


تاثیر تجویز ممانتین خوراکی بر درد پس از عمل جراحی برداشتن کیست تخمدان به روش لاپاروسکوپی
میانگین سطح سرمی اسید اوریک افرادی که فوت نمودند 6/5 % و میزان اون در افراد زنده مانده 2/5 % بود و ارتباط آماری معناداری بین سطح اسید اوریک و سرانجام بیماران مورد بررسی وجود نداشت (P > 0.05).


تعیین تاثیر هورمون درمانی بر تغییرات سطح عملکرد شناختی زنان یائسه طبیعی
نتیجه گیری: در انتها بر پايه نتایج حاصل از این مطالعه چنین هستنباط می شود که سطح سرمی اسید اوریک و میزان مرگ و میر بیماران بستری در ICU ارتباط معناداری با یکدیگر ندارند.


بررسی میزان قند خون سرم و تغییرات هیستوپاتولوژیک پانکراس و کبد موش‌های دیابتی شده به روش تجربی توسط داروی استرپتوزتوسین متعاقب تجویز عصار
کلیدواژه ها: اسید اوریک، مرگ و میر، ICU

بررسی اثر آگونیست بتا رسپتورآدرنرژیک بر بیان ژن SOST و RUNX-2 و DKK-1 در رده سلولهای میلومایی


99 out of 100 based on 49 user ratings 549 reviews

بررسی حذف شایع وتعداد کپی میتوکندری دربیماران مبتلا به نیمن پیک نوع C
مقایسه ژنوتایپی جدایه های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از نمونه های بالینی انسان و سگ بر اساس رویکرد جدید تعیین توالی در چند ناحیه ژنی(MLST)
بررسی فعالیت ایمونومدولاتوری کروکومین و mir 34 روی مهار Bcl2 و کاهش ترشح CCL22 از سلول های سرطانی
بررسی ریسک کاربرد فناوری RFID در مدیریت دارو
بررسی صفات شخصیتی بیماران مبتلا به فشار خون بالا در مراکز درمانی شهر بندرعباس
ارزیابی بیو انفورماتیکی شبکه microRNAs انسانی درگیر در سرطان ریه غیر کوچک (NSCLC) و بررسی تغییرات پروفایل بیانی microRNA منتخب در سرم و بافت افراد مبتلا
BlackBerry - How to draw Custom Focusable Color/Style for a focusable field?
Sticky button in GWT
What language should I learn to create command line scripts and GUIs?
Rules Engines User Interface Design
Handling SWT Dialog boxes while running tests in headless mode using SWTBOT
BlackBerry - Horizontal Alignment of LabelField in Screen
Blackberry - Small Up Down Arrow Button
BlackBerry - Global screen modifictions?
BlackBerry - Background bitmap doesn't fit for scrolling page
“My account” or “Your account” labels
*