kala-tamin بررسی رابطه‌ی هوش هیجانی و هوش شناختی با بهزیستی روانشناختی با واسطه‌گری هسته‌ی کنترل در بین دانش آموزان دبیرستان های عادی شهر شیراز


بررسی رابطه‌ی هوش هیجانی و هوش شناختی با بهزیستی روانشناختی با واسطه‌گری هسته‌ی کنترل در بین دانش آموزان دبیرستان های عادی شهر شیراز
پژوهش حاضر به دنبال بررسی بهزیستی روانشناختی (هدفمندی در زندگی، رشد شخصی، روابط مثبت با دیگران، خود پیروی، تسلط بر محیط و پذیرش خود) در دانش آموزان بود که در اون هوش شناختی و هوش هیجانی به عنوان متغیرهای برون زاد و هسته کنترل به عنوان متغیر واسطه ای در نظر گرفته شده اند.


مقایسه آمادگی جسمانی و هوش هیجانی شطرنج بازان نخبه و مبتدی
نمونه پژوهش حاضر تعداد 402 نفر از دانش آموزان دبیرستان های شهر شیراز بودند که به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و مقیاس های بهزیستی روانشناختی، هوش شناختی، هوش هیجانی و هسته کنترل را تکمیل نمودند.


مطالعه ژئوشیمی و بررسی کانی های تبخیری غرب و جنوب غرب استان کرمان (راین، سیرجان، شهربابک)
شاخص‌های روایی و پایایی این ابزارها مطلوب بود.


طراحی مجدد تیکنر نرخ بالا کارخانه آبگیری از باطله جهت بهینه‌سازی بازیابی آب در مجتمع سنگ آهن گل گهر
برای تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل رگرسیون در قالب تحلیل مسیر هستفاده شد.


روش کمترین مربعات وزن‌دار ‏مبتنی بر توابع پایه شعاعی برای برازش داده‌های پراکنده
نتایج نشان داد که هوش هیجانی، هوش شناختی و هسته کنترل می توانند هدفمندی در زندگی را به عنوان یکی از مولفه‌های بهزیستی روانشناختی پیش‌بینی نمايند.


بررسی پتانسیل آلودگی عناصر پرتوزا توسط گلسنگ‌ها در هاله‌های بیوژئوشیمیایی رامسر (شمال ایران)
همچنین هوش هیجانی مولفه های پذیرش خود، رشد شخصی، تسلط بر محیط، خود پیروی و روابط مثبت با دیگران که از مولفه های دیگر بهزیستی روانشناختی می باشند را پیش بینی می نماید.


شناسایی چشمه‌های لرزه زا با استفاده از فن دورسنجی و برآورد خطر لرزه‌ای در ساختگاه نیروگاه منتظر قائم
در ارتباط با نقش واسطه ای هسته‌ی کنترل، نتایج نشان داد که هسته‌ی کنترل توانسته هست هدفمندی در زندگی را به عنوان مولفه‌ی بهزیستی روانشناختی واسطه‌گری کند.


تاثیر اسید هومیک و ‌سوپر‌جاذب A200 بر رشد و برخی عناصر غذایی در خاک و گیاه ذرت تحت تنش رطوبتی
ایفا نماید.


تاثیر 3 و4 دی متیل پیرازول فسفات (DMPP) بر تغییرات نیترات، آمونیوم و رشد گیاه ذرت در دو بافت خاک
در پایان توجیهات مدل و تلویحات ضمنی این یافته ها برای تعلیم و تربیت ذکر شده هست.
85 out of 100 based on 45 user ratings 1045 reviews