kala-tamin جایگاه دین در نظام ارزش جوانان


جایگاه دین در نظام ارزش جوانان
نقل حاضر که در پنج فصل به ترتیبی که در زیر می‌آید تدوین گردیده هست .


مطالعه جامعه‌شناسی رابطه بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی و کنش جمعی
دفصل نظری به بررسی تعاریف و نظرات دانشمندان در مورد مسئله ارزشها (ارزشهای دینی و دیگر ارزشهای اجتماعی)، (سنجش) گرایش و دین می‌پردازیم سپس از اون نظریه ها متغیرهای مورد بررسی را اشتقاق می‌نمائی.


بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر ساخت قدرت خانواده (مورد شهر شیراز)
در فصل بعد، روش‌های مورد هستفاده در تحقیق حاضر مطرح می‌گردند و در فصل چهارم، نتایج تحقیق جداول در قابل فراوانی، جداول دو بعدی(همبستگی‌ها)، تحلیل چند متغیری شرایط (رگرسیون) و نهایتا محاسبات تحلیل مسیر (Path analysis) نشان داده می‌شوند.


بررسی تطبیقی انواع هنجارشکنی‌های دانش آموزان در مدارس (در بین دانش آموزان شهرستان خواف و شهر بیرجند)
و سرانجام در فصل آخر، خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات و راهکارهایی که به نظر می‌رسد بیان خواهد شد.


چارچوب روش شناختی رابرت ، کی، مرتن در تحقیق اجتماعی


بررسی تطبیقی دیدگاه رهبر و رئیس‌جمهور پیرامون مسایل اجتماعی ایران و مقایسهء آن با نظرات مردم (1373-1375)
نمایه ها:


95 out of 100 based on 75 user ratings 725 reviews