kala-tamin بررسی رابطه سبک اسنادی با استرس ادراک شده

یک مقایسه بین مدل های اقتصادسنجی ساختاری، سری زمانی و شبکه عصبی برای پیش بینی نرخ ارز
تاثیر کتابداری بر سواد و توسعه در جهان سوم
گزارش یازدهمین نشست مشورتی و گردهمایی / کارگاه آموزشی منطقه‌ای استینفو، مرکز همایشهای بین‌المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران -
تاثیر فرهنگ اسلامی بر امثال فارسی
تکوین حوزه عمومی و گفت و گوی عقلانی بررسی موردی چند تشکل دانشجویی
متنبی در دربار سیف الدوله
نماد پردازی در شعر صلاح عبدالصور (1931-1981م)
نگاهی به شاعر (( موید به روح القدس)) از زوایه ای دیگر
مقامات بدیع الزمان همدانی و حریری در نقد و تطبیق
گفت و گو، از مفهوم زبانی تا معنای جهانی
فراخوان مقاله
بررسی راهبردهای کاوش استفاده‌کنندگان نهایی و متخصصان کاوش در جستجو از پایگاه اطلاعاتی مدلاین بر روی دیسک نوری
ارزیابی کتاب های مرجع چاپی و تخصصی کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد از نظر روز آمدی،اعتبار ، جامعیت و تعادل موضوعی
 *