kala-tamin بررسی رده شناختی آرایش سازه ها ی اصلی جمله، عبارت های وصفی و عبارت های اضافی در زبان فارسی کتاب "کیمیای سعادت"

تاثئر ویژگی‌های کارآفرینی بر استقرار مدئریت دانش در صنایع کوچک و متوسط
بررسی تاثئر سیستم اطلاعاتی حسابداری(AIS) برکیفیت اطلاعات حسابداری در گزارشگری مالی (از دیدگاه حسابرسان سازمان حسابرسی )
اثر تمرینات برگزیده هاتا یوگا )آسانا و پرانایاما( بر متغئرهای زمان واکنش، تعادل ایستا و پویای زنان سالمند شهرستان کرمانشاه
مولفه ها ، کاربردها و پیامدهای استدلال به " خَئر و أَبقی " در قرآن کریم
مقایسه پتانسیل های اکوتوریسم در فضاهای نمونه گردشگری منطقه سامان و چلگرد
بررسی رابطه بین توانمند سازی روانشناختی و بهره وری منابع انسانی در اداره کل استاندارد استان آذربایجان غربی
مطالعه مقایسه ای بومی گرائی در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی
بررسی راهبردهای توسعه توریسم شهری تبریز مبتنی بر مدل SWOT با تاکید بر بخش بندی بازار توریسم داخلی
نقش اعتماد بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود با تأکید برسطح آموزش،الزامات نهاد های رسمی وعدم تقارن اطلاعاتی
طراحی مدلی جهت بررسی ادراکات کارکنان بانک تجارت در ارتباط با رضایت از بکارگئری روش های گردش، توسعه و غنای شغلی
نقش رسانه های گروهی در سیاست کیفری عوام گرا
اموزش نگارش ژانرمحور آکادمیک به دانشجویان تحصیلات تکمیلی ائرانی
تطبیق اخلاق در دفتر چهار و پنج مثنوی مولوی با کیمیای سعادت امام محمد غزالی
*