فرهنگ هاى گوناگون موجود در اسپانيا، سبب بروز سبك هاى گوناگون موسيقى در كل اين كشور شده است، كه در اين بين موسيقى فلامنكو كه موسيقى اصيل اسپانيا خوانده مى شود، از اين تاثيرات بى نصيب نمانده است. مناطق شمال غربى اسپانيا همچون «گاليشيا»، «آستورياس» و «كانتابريا»، تحت تاثير مردم «سلتيك» كه از اروپاى مركزى به اين مناطق مهاجرت كرده بودند، برنامه گرفتند تا جايى كه هنوز ساختارهاى ريتم، هارمونى و ملودى هاى سنتى مردم «سلتيك» بر تمام موسيقى سنتى مردم اسپانيا تسلط دارند. در منطقه باسك نيز ويژگى هاى فرهنگى و سنتى موسيقايى همچنان باقى مانده است، در اين مناطق از آلات موسيقى ويژه اى همچون Txalaparta استفاده مى شود.

در مناطق شمال شرقى و شرق اسپانيا موسيقى «ايبريايى »ها (اسپانيا و پرتغال) و تركيبى از موسيقى «ايبريايى »ها و «سلتيك »ها تسلط دارد. ريشه هاى سبك موسيقى «جوتا» (Jota) كه امروز در تمام اسپانيا گسترش يافته است، از اين مناطق برخاسته است. و مادريد به عنوان پايتخت اسپانيا، مردم ساير بخش هاى كشور به ويژه بخش هاى فقير را به سوى خود جذب كرده است. اين مردم با مهاجرت به مادريد فرهنگ و موسيقى خود را به اين شهر انتقال دادند. اين وضعيت براى ساير شهرهاى اسپانيا نيز صدق مى كند.
فلامنكو، هنر اصيل اسپانيا خوانده مى شود كه از بخش جنوبى اين كشور برخاسته است. اين موسيقى در سه شكل «كانت» (صوت)، «بيل» (حركات موزون) و گيتارا (نواختن گيتار) وجود دارد.
اغلب كوليان خالق اين موسيقى خوانده مى شوند، با اين حال مى توان گفت كه آنها نقش مهمى در ایجاد اين سبك از موسيقى ايفا كرده اند. اما احتمالاً سرودها و حركات موزون محلى اندلسى در ابتدا بر موسيقى فلامنكو تاثير گذارده است.

در اين بين مطمئناً فرهنگ ها و تمدن هاى گوناگون ساير بخش هاى كشور نيز بر اين موسيقى تاثير گذارده است. مى توان گفت كه مسلمان ها كه حدود هفت قرن اين كشور را به تصرف خود در آورده بودند نيز به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر فلامنكو تاثير گذارده اند. در سال ۱۷۷۴ اين موسيقى براى اولين بار در كتاب هاى ادبى نگاشته شد و بين سال هاى ۱۷۶۵ تا ۱۸۶۰ اولين مدارس ويژه آموزش موسيقى فلامنكو روى كار آمد. دوره طلايى اين موسيقى بين سال هاى ۱۸۶۹ تا ۱۹۱۰ بوده است در اين دوره فلامنكو كه تاكنون در سالن هاى ويژه اجرا مى شد به كافه ها نيز راه يافت. از سال ۱۹۱۵ نيز اين موسيقى چنان سازماندهى شد كه در تمام كشورهاى ديگر نيز به اجرا درآمد.
به تدريج فلامنكوى حقيقى تاثيرات برگرفته از انواع موسيقى جاز، سالسا، بوسانووا و غيره را نشان داد.
رسانه هاى گروهى نيز اين موسيقى را به جهانيان نشان دادند، اما فلامنكو همچنان به عنوان يك موسيقى محلى باقى ماند.