kala-tamin کار گروه شعر و سروده های شاعران هم میهن


کار گروه شعر و سروده های شاعران هم میهنکار گروه شعر و سروده های شاعران هم میهن
درود بی پایان دوستان ِ بهتر از جان


- مدتیست که عملکرد کیفی تالار شعر و شاعران با سیر نزولی همراه شده ؛
اشعار زیبای شما دوستان عزیزم به صورت پراکنده در معرض نمایش برنامه گرفته .
بر آن شدیم تا با یاری شما عزیزان
دفتر اشعار هم میهنی ها را جانی دوباره ببخشیم .

ذوق شاعرانه ، از آن ذوق هاست که با کوچکترین سرزنشی ممکن است برای همیشه خاموش شود .
پس امیدواریم کلمات زیبای خود را هر چند کوتاه بتراوید .

- و اما پیوستن به این کار گروه :


بخش نخست
- مطالعه ی بخش ِ چگونه شاعر شویم؟؟؟ و اندیشیدن در آن ، ضمن ِ
تعیین نمودن جوششی یا کوششی بودن اشعارمان .
آنچه که هر شاعر را متمایز از شاعری دیگر می کند ، سبک و سیاق
خاص او ، در سرودن است . به نظرم بسیار زیبا آمد اگر گاها دوستان
اعلام می کردند که چه چیزی آنها را به سرودن وا می دارد .


بخش دوم :

- مطالعه ی اشعار شاعران هم میهن و شرکت در نقد و بررسی آنها .
نقد و بررسی می تواند به شکوفا شدن استعدادهای نهفته در شما
کمک کند ، آنچه به شدت نبود آن در تالار احساس می شود ، همانا
نبود یک میزگرد نقد و بررسی اشعار می باشد .


بخش سوم :

-ایجاد دفتر شعری با نام خودتان در تالار شاعران هم میهن
دفتر شعری با نام خود ایجاد کرده و سروده هاتان را مانند گذشته
در آن ثبت کنید تا توسط اعضای فرهیخته ی هم میهن مورد نقد و
بررسی برنامه بگیرد .

بخش چهارم :
-مطالعه ی آثار بزرگان شعر ایران
مطالعه ی اشعار بزرگان شعر و ادبیات ایران ، آنقدر در روح و جان آدمی
تاثیر می گذارد ، که هر انسانی را شاعر پیشه می کند

دانلود کتاب دیوان فروغ فرخزاد


- در پایان امیدواریم با یاری شما عزیزان به پویایی این بخش کمک کرده شاهد پیشرفت
روزافزون آن در هم میهن باشیم .خاک ِ پایتان سرمه ی چشممان
فرزین نافعی
اردیبهشت 1393ابوالعباس ربنجنی - شاعر فراموش شده

1:

مست پا به کوهنوردی گورستان بگذاری
و در اون اوج غریب نفس گیر
مغرورانه فریاد بزنی
من زنده هستم
چه شادی قشنگی ست زندگی


معرفی ابوالعلاء شوشتری

2:

[IMG]کار گروه شعر و سروده های شاعران هم میهن[/IMG]


ابوالموید بلخی - خالق ِ اولین شاهنامه

3:

دلــــم را می گــذارم روی زانـویـــت، ســــرم را نــه!
تــو روحــــم را از اونِ خـویــش کــردی، پـیـکـرم را نــه
بـبـر همـــراهِ خـــود تــه مــانـده لبــخـنـدهـــا را هـم
ولــی انــدوهِ جــا خـوش کــرده در چـشـمِ تـرم را نـه
بـــرایِ تـک تـکِ تــک-بیـت هـا دلتـنگ خـواهـی شد
مـــرا آتـش بــــزن، خاکــستــرم کــــن، دفـتـرم را نـه
به «چیــزی» در تـو ایمـان دارد ایـن کافـرتریـن شاعـر
دلـــــم؟ عیـبـی نــدارد بـشــکـن، امّــا بـــاورم را نـه!
«زلـیخـا» عـاقبـت یـک روز حــالی کــرد «یـوسف» را:
کـــه «عصمت» کـرده اند ارزانی اش امّا «کَرَم» را نه
حـریــم عشـق را محـرم شدن، دارد فقـط یـک شـرط
نبـایـد گفـت خواهـش هـایِ ممنــوعِ حَـرَم را: «نــه»!
بـه «بدنـامی» قسم، اینبـار اگـــر تـا خــانــه ام آمـــد
برای عشـق، چشـم از خویـش می بنـدم، دَرَم را نه!
«رهایی» خواستن در شأن عاشق نیست، می دانم
قـفـــس را بـــاز کـــن صیّــادِ مــــن امّـــا پَـــرَم را نـه!
بــــرو شـایــد تـــوانـستــی فـــرامـوشــم کنــی امّــا
هـــزاران شعـــــرِ پـنــهـــــان در نـگــاهِ آخــــرم را نـه!
شـب و سیـگار و بـی خوابــیّ ِ دورادورمــان یـعنــی:
همـــه را بـُـرده ایــم از یــادمــان، رویـــای هـم را نه!
.
.
.


معرفی اثیر اخسیکتی - شاعر بزرگ قرن ششم

محسن باکفی

[IMG]کار گروه شعر و سروده های شاعران هم میهن[/IMG]


85 out of 100 based on 65 user ratings 565 reviews